Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

– výzva I.

 

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Aktivity:

 • podpora výstavby větrných elektráren

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky) na území celé ČR mimo NUTS 2 Praha

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost ve výstavbě.

Alokace:

 • 500 mil. Kč,
 • příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory:

 • 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

Typ subjektu

EU podíl

Malý podnik

80 %

Střední podnik

70 %

Velký podnik

60 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

Malý podnik

70 %

Střední podnik

60 %

Velký podnik

50 %

 

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                 15. 8. 2022
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+            15. 8 2022 (14:00)
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                        8. 9. 2022 (14:00)
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                       1. 2. 2024
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                                  30. 6. 2026