Modernizační fond - RES+

Nové obnovitelné zdroje v energetice - Fotovoltaické elektrárny

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:        investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program RES+ je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Kdo může žádat:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE):

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE,
 • projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří.

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • výše dotace je závislá na realizovaných opatřeních, na velikosti podniku a regionu, ve kterém je projekt realizován,
 • výše podpory nesmí překročit maximální míru podpory stanovenou dle podmínek veřejné podpory (viz tabulka níže) po odpočtu alternativní investice (scénář bez podpory) a nesmí přesáhnout 50 % z celkových výdajů projektu.

Článek 41 – Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie – maximální intenzita podpory

Podnik/podpora (%)

Praha

Ostatní regiony

Velký podnik

45

60

Střední podnik

55

70

Malý podnik

65

80

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (max. do výše 3 % z přímých realizačních výdajů),
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa; instalace FVE na plochách zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • přijatelné jsou pouze žádosti o podporu, ke kterým byly předloženy projektové záměry v rámci Výzvy pro předkládání projektových záměrů (vyhlášené v termínu 30. 11. 2020 – 1. 2. 2021),

fotovoltaické elektrárny do 1 MWp:

 • výzva je nesoutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR,
 • podporovány nebudou projekty: instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS: na budovách, včetně přístřešků podnikatelských subjektů, na obytných budovách nebo stavbách určených pro rodinnou rekreaci, realizované veřejnými subjekty,

fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp:

 • výzva je soutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR,
 • podporovány nebudou projekty: instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty.

Termíny výzvy:

 • Příjem žádostí FVE do 1 MWp:     12. 7. 2021 od 12:00 hod. do 28. 2. 2022 do 12:00 hod.
 • Příjem žádostí FVE nad 1 MWp:   2.Q 2022

 

 

Mám zájem o bližší informace: