Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Oběhové hospodářství

 

Cílem programu je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Podporované aktivity:

 • Pořízení technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu (kromě skupin 01, 02, 03, 15, 17, 18 a 20 dle Katalogu odpadů a těžebního odpadu dle zákona 168/213 Sb.).
 • Pořízení technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů skupiny 16.
 • Předcházení vzniku odpadů – snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku. 
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti.
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Cílem aktivity je u výrobců podpořit změnu výrobního postupu a náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %. 
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny.  Podpořena bude pouze technologie, jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina. 

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení včetně případného softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení. (Za způsobilé výdaje mohou být považovány vždy jen takové výdaje, které bezprostředně souvisí s dosažením výsledku podporované aktivity.)

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, small mid-caps (do 499 zaměstnanců)
 • Podniky působící v ČR - projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • Dotace ve výši 40 až 60 % z celkových způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti podniku (malý podnik 60 %, střední podnik 50 % a small mid-caps 40 %).
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 000 000 Kč a maximálně do výše 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Není podporováno energetické využití odpadů, výroba energie a paliv.
 • Výzva nepodporuje pořízení mobilních technologií pro zpracování stavebního a demoličního odpadu.
 • Způsobilými výdaji nejsou výdaje na stroje a zařízení, které mají pomocný charakter a nepodílí se na samotné technologii recyklace/přeměny/zpracování odpadů/druhotné suroviny na konečný výrobek. Zejména se jedná o kolové či pásové nakladače, dopravní a manipulační techniku, zařízení areálu, mostové váhy a obdobné položky. 
 • Jedno IČ může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
 • Druhotná surovina nahrazuje při výrobě primární surovinu a jedná se o:
  • vedlejší produkt;
  • upravený odpad;
  • materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru;
  • nespotřebované vstupní suroviny;
  • materiály předávané k novému využití.

Termíny:  

 • Datum vyhlášení další výzvy:                                                 4. Q 2024

Mám zájem o bližší informace: