Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Udržitelné hospodaření s vodou – I. výzva

 

Cílem programu je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Podporované aktivity:

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů.
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity.
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Způsobilé výdaje:

 • Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru - výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení včetně případného softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení.  
 • Inženýrské sítě - výdaje při instalaci, modernizaci či rekonstrukci rozvodů nutných k realizaci projektu (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace). 
 • Inženýrská činnost - externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě jsou stanoveny maximálně na 5 % nákladů dodávky stavby. 
 • Stavby - do této kategorie lze zahrnout výdaje týkající se stavebních prací a dodávek pouze nezbytně nutných pro realizaci opatření.  Do způsobilých výdajů nelze zahrnout stavební práce na výstavbu hal, příjezdových komunikací a inženýrských sítí napojujících budovu / místo realizace. 

 (Za způsobilé výdaje mohou být považovány vždy jen takové výdaje, které bezprostředně souvisí s dosažením výsledku podporované aktivity.)

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, velké podniky.
 • Podniky působící v ČR - projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • Dotace ve výši 40 až 60 % z celkových způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti podniku (malý podnik 60 %, střední podnik 50 % a velký podnik 40 %).
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 000 000 Kč a maximálně do výše 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.
 • Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců.
 • Jednotlivé aktivity musí vždy samy o sobě vést k úspoře vody v podniku v místě realizace projektu v minimální výši 5 % nebo 100 m3/rok a jejich úspora musí být doložena vodním auditem = dokument zpracovaný dle Nmet (metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniku).
 • V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty:
  • které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok prokazatelně doloženou měřením spotřeby vody vodoměrem nebo průtokoměrem před a po realizaci projektu,
  • zaměřené na čištění neb změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku.

Termíny:  

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                         14. 9. 2023
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu:                                         2. 10. 2023 v 10 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu:                                        28. 6. 2024 v 10 hod.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:            31. 12. 2026.

 

 • Datum vyhlášení další výzvy:                                                 4. Q 2024

Mám zájem o bližší informace: