Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Virtuální podnik – I. výzva
 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

 

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie.

Podmínky výrazného posunu v digitalizaci:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,
 • pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu,
 • pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

Druh výzvy:

Průběžná (žádosti o dotaci jsou hodnoceny průběžně v pořadí, v němž jsou podány, a to až do vyčerpání celkové alokace).

Aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě).
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území České republiky mimo NUTS 2 Praha.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

 

Způsobilé výdaje (bude upřesněno po vyhlášení výzvy):

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb.
  • ICT/IT systémy, vnitrpodnikové sítě
  • specializvané koncové zařízení a periferie
  • lgistické systémy
  • mnitorovací systémy
  • hardware pr mobilní distanční přístup
    
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Základní SW
  • Pkročilý SW
    
 • Služby a ostatní výdaje – náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Služby pradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
  • Jednrázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • Vytvření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

ZV patřící do kategorie Pokročilé technologie a služby – min. 80 % CZV
ZV patřící do kategorie Základní technologie a služby – max. 20 % CZV

 

Alokace:

 • 500 000 000 Kč.

 

Míra podpory:

 • Dotace bude poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

Typ podniku

Malý podnik

Střední podnik

Výše dotace

40 %

30 %

 

Maximální a minimální výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč a maximálně do výše 200 000 EUR v režimu de minimis.

 

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) a vyplněný formulář Finanční analýzy.
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy.
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost.
 • Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH).

 

Ostatní podmínky výzvy

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Žadatel musí splnit ke konci projektu alespoň 7 z 12 ti digitálních technologií ve formuláři využívání digitálních technologií (DESI).

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                          31. 3. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                2. 6. 2023 v 10 hod
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                             2. 10. 2023 v 10 hod (Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku alokace výzvy v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                         31. 12. 2025

 

 

Mám zájem o bližší informace: