Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Digitální podnik – virtuální podnik – I. výzva
 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie.

Podmínky výrazného posunu v digitalizaci:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,
 • pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu,
 • pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

Druh výzvy:

Průběžná (žádosti o dotaci jsou hodnoceny průběžně v pořadí, v němž jsou podány, a to až do vyčerpání celkové alokace).

Aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě).
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území České republiky mimo NUTS 2 Praha.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu. Veškerý pořizovaný majetek musí být nový a účetně odepisovatelný, technické zhodnocení hmotného majetku musí být využíváno výhradně příjemcem podpory a musí se jednat o majetek přiměřené užitkové hodnoty.
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – veškerý pořizovaný majetek musí být nový odepisovatelný. Musí být využíván v provozovně příjemce dotace, která je místem realizace projektu. Musí být zaevidován na straně aktiv příjemce dotace a ponechán v provozovně, která je příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně 3 let od data ukončení projektu.
  • Náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku;
  • Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
 • Služby, školení a ostatní výdaje

1. Náklady na software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě, housing serverů.

 • Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.

2. Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců. Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady za služby poradců a expertů je třeba vykazovat v hodinových sazbách. Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč a žadatel je povinen uvádět předpokládaný počet strávených hodin (MH).

 • V případě uplatnění výdajů na služby poradců a expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti musí externí firmy věrohodně (minimálně formou podepsaného prohlášení) prokázat zkušenosti (reference) v oboru počítačové bezpečnosti s uvedením alespoň tří v minulosti zrealizovaných zakázek včetně alespoň stručného popisu rozsahu testu (nestačí pouze jméno a IČ firmy).
 • Školení, které podporuje zvýšení kvalifikace zaměstnance firmy (upskilling) v přímé vazbě na realizaci a účel projektu (digital skills). Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč a žadatel je povinen uvádět předpokládaný počet strávených hodin (MD).

3. Digitální dvojče je digitální (počítačový) model reálného, například výrobního apod. automatizovaného zařízení, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi jeho složkami atd. Může se také učit z různých zdrojů a adaptovat na měnící se podmínky. Digitální dvojče není virtuální model, který slouží k prezentaci pro budoucí zákazníky, viz např. virtuální model budovy architektonické firmy pro budoucí kupující. Building Information Modeling (BIM) – technologie (virtuální dvojče) informačního modelu budovy.

4. Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace.

ZV patřící do kategorie Pokročilé technologie a služby – min. 80 % CZV
ZV patřící do kategorie Základní technologie a služby – max. 20 % CZV

Příjemce musí v rámci projektu uplatnit 7 % z přímých nákladů za nepřímé náklady (viz rozdělení níže), za tyto náklady nebude předkládat faktury, daňové doklady apod.

Rozdělení přímých a nepřímých nákladů pro účely paušálu:

Přímé náklady jsou ty náklady, které přímo souvisejí s prováděním operace nebo projektu, u nichž lze prokázat přímou souvislost s touto jednotlivou operací nebo projektem.

1. Pořízení hmotného a nehmotného majetku.
2. Nákup služeb (služby expertů apod.), licence, školení.

Nepřímé náklady jsou obvykle náklady, které přímo nesouvisejí s prováděním dané operace nebo které s ní nelze přímo spojit. K těmto nákladům mohou patřit správní výdaje, u nichž je obtížné určit přesně částku, kterou lze přičíst konkrétní operaci nebo projektu (obvykle správní výdaje/výdaje na zaměstnance, jako jsou: náklady na řízení, výdaje na nábor pracovníků, náklady na účetní nebo uklízečku atd.; výdaje na telefon, vodu nebo elektřinu atd.)

 • Publicita.
 • Mzdy administrativních pracovníků (účetní, projektový manažer apod.).
 • Drobný hmotný majetek určený k okamžité spotřebě (papír, kancelářské potřeby apod.).
 • Výdaje na realizaci VŘ a poradenské služby.
 • Pronájem prostor pro administrativní realizaci projektu (a s tím souvisejících služeb – energie, voda,
 • internetové a telefonické připojení, úklid prostor apod.).
 • Vnitrostátní a zahraniční cestovní náklady.
 • Odpisy.
 • Bankovní poplatky a další správní poplatky, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu (ověřování
 • dokumentů, poplatek za vedení účtu apod.).
 • Marketing, propagace.

Nepřímé náklady se automaticky počítají do kategorie základních technologií.

Alokace:

 • 500 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Dotace bude poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

Typ podniku

Malý podnik

Střední podnik

Výše dotace

40 %

30 %

 

Maximální a minimální výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč a maximálně do výše 200 000 EUR v režimu de minimis.

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce).
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč.
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy.
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost.
 • Formulář posouzení DNSH.
 • Cenové nabídky.

Ostatní podmínky výzvy:

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Schváleny ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebudou žádosti o podporu, kde žadatel má podán obdobný aktivní projekt (jakýkoliv stav PP) v OP PIK nebo v Národním plánu obnovy, pokud žadatel od projektu neodstoupil.
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Žadatel musí splnit ke konci projektu alespoň 7 z 12 ti digitálních technologií ve formuláři využívání digitálních technologií (DESI).

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                                    19. 4. 2023
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021:               2. 5. 2023 v 10 hod
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                         3. 7. 2023 v 10 hod
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                        29. 3. 2024 v 10 hod (Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku alokace výzvy v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                                     31. 7. 2025

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: