Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Spolupráce škol a firem – výzva I., OP TAK

 
Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API

 

Cíl programu:

 • Cílem výzvy je podpořit prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků výkon praktického vyučování žáka/ů partnerských středních škol a praktické přípravy u studenta/ů partnerských vyšších odborných a vysokých škol na pracovišti MSP a dále přítomnost žáků a studentů partnerských škol na dalších odborných kurzech a školeních přímo v podnicích.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky.
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Zavedení praktického vyučování ve firmě – tato aktivita je určena pro MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí (podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci, nebo novou smlouvou).
 • Projektová výuka – tato aktivita je určena pro MSP, které již praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy zajišťují, avšak mají zájem o zvýšení přidané hodnoty tohoto vyučování prostřednictvím užší spolupráce se smluvní školou.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace bude poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

 

Typ podniku

Malý podnik

Střední podnik

Výše dotace

70 %

60 %

 

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Technické a technologické vybavení pro praktické vyučování (zařízení, stroje, Hw, Sw, drobný hmotný majetek…), nábytek, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy (ZV není komplexní výstavba ani rekonstrukce nemovitosti);
 • Neinvestiční náklady v podobě smluvního plnění instruktorů praktického vyučování u zaměstnavatele (dále instruktor PV) nebo lektorů – vlastní zaměstnanci žadatele (dodatečný úvazek pro vlastní zaměstnance či částečná úhrada úvazku stávajícího), zaměstnanci partnerských škol (dodatečný úvazek pro učitele/zaměstnance školy) nebo externí školitelé (lze i z řad velkých podniků);
 • Dále lze mezi neinvestiční náklady zařadit služby koordinátora vzdělávání v žadateli, provozní náklady školitelů, spotřební materiál použitý pro výuku, příp. další dle čl. 31 GBER.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Podpora nesmí směřovat do nepodporovaných CZ-NACE.
 • Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců od data zahájení. Realizace bude rozdělena na 2 fáze: přípravnou, během níž žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení, a realizační, kdy podmínkou jsou přesně 2 plné školní roky praktického vyučování.
 • Indikátor 109201 Účastníci vzdělávacích akcí (dále jen „indikátor 109201“) povinný k naplnění musí být splněn nejpozději do konce realizace projektu a během doby udržitelnosti musí být navyšován o minimálně 1 žáka/studenta za školní rok.
 • Minimální hodnota indikátoru 109201 Účastníci vzdělávacích akcí je 2. V případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy, je minimální hodnota indikátoru rovna 3. V případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje překročí částku 10 mil. Kč, je minimální hodnota indikátoru rovna 6.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                          17. 4. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                17. 5. 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                              29. 12 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:      31. 12. 2026

 

Mám zájem o bližší informace: