Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Spolupráce škol a firem

 

Cílem programu je podpora praktického vyučování a přípravy žáků partnerských středních, vyšších odborných a vysokých škol na pracovišti malých a středních podniků (MSP).

Podporované aktivity:

 • Zavedení praktického vyučování ve firmě – tato aktivita je určena pro MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí (podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci nebo nové smlouvy – po zaregistrování projektu).

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

 • Technické a technologické vybavení pro praktické vyučování (zařízení, stroje, HW, SW, drobný hmotný majetek…), nábytek, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy (ZV není komplexní výstavba ani rekonstrukce nemovitosti);
 • Náklady v podobě smluvního plnění instruktorů praktického vyučování nebo lektorů (vlastní zaměstnanci žadatele nebo externě nakupované služby);
 • Služby koordinátora vzdělávání;
 • Odpisy nástrojů a vybavení v rozsahu, který připadá na jejich výlučné používání pro projekt vzdělávání;
 • Provozní náklady na školicí infrastrukturu včetně spotřebního materiálu pro provádění výuky.

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik, který má uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období a má zveřejněné účetní závěrky v příslušném rejstříku za min. poslední dvě uzavřená účetní období.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR.
 • Žadatel nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. GBER, dále nesmí být ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, atd.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
 • Aktivity žadatele musí směřovat do podporovaných oblastí CZ-NACE.

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • Dotace pro malý podnik je 70 %, pro střední podnik je 60 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude rozdělena na 2 fáze: přípravnou, během níž žadatel pořídí potřebné vybavení, a realizační, která sestává z přesně 2 plných školních roků praktického vyučování. Pro naplnění účelu projektu je nezbytné, aby proběhla alespoň realizační fáze.
 • Indikátor 109201 Účastníci vzdělávacích akcí (dále jen „indikátor 109201“) povinný k naplnění je nápočtový. Cílová hodnota musí být splněna nejpozději do konce realizace projektu a během doby udržitelnosti musí být navyšována o minimálně 1 žáka/studenta za školní rok.
 • Minimální hodnota indikátoru 109201 je 4 (2 v každém školním roce realizační fáze). V případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy (CZV nad 5 mil. Kč), je minimální hodnota indikátoru rovna 6 (3 v každém roce realizační fáze). V případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje překročí částku 10 mil. Kč, je minimální hodnota indikátoru rovna 10 (5 v každém roce realizační fáze).
 • Výdaje na stavební úpravy a technologické vybavení celkem musí tvořit max. 70 % z celkových výdajů. Pro stavební práce je limit 1 mil. Kč.
 • Součástí rozpočtu jsou i nepřímé náklady ve výši 7 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

Datum vyhlášení výzvy:                                                   2025

Mám zájem o bližší informace: