Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

 

Kdo může žádat:

 • zejména malé a střední podniky, u vybraných priorit i velké podniky,
 • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).

 

Na co lze získat podporu (příklady):

 • realizace podnikového výzkumu a vývoje,
 • zavádění inovací do podnikové praxe,
 • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích,
 • inovační vouchery,
 • pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky,
 • vývoj a pořízení specializovaného SW.

 

Cíle a priority programu:

Specifický cíl 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

 • realizace podnikového Val, zejména ve spolupráci s výzkumnými organizacemi,
 • zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví,
 • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích,
 • inovační vouchery,
 • budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru,
 • sdílené kapacity pro Val - klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra, atd.
 • rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků Val a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – výzkumné organizace – školy)).

 

Specifický cíl 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

 • zavádění digitalizace v podnicích včetně nezbytné analýzy procesů a návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení,
 • budování a další rozvoj Center pro digitální inovace,
 • pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC,
 • využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky,
 • vývoj a pořízení specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, pro práci s velkými daty - Big Data Analytics, pro 3D tisk apod.), dále v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod. SW řešení, která zásadním způsobem zefektivňují procesy a přidanou hodnotu zejména v MSP,
 • budování a modernizace výpočetních a datových center.

 

Specifický cíl 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

 • podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání,
 • činnosti Center pro digitální inovace,
 • propojování podnikové sféry se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání.

 

  Termíny výzvy:

  spuštění prvních výzev programu je plánováno na 2. pololetí 2021.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: