Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Digitální podnik – I. výzva
 

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání“ Národní RIS3 strategie.

Druh výzvy: průběžná

Podporované aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 1. Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS, atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy (pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu SW);
 2. Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné;
 3. Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní prvky sítě LAN) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné;
 4. Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti;
 5. Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně;
 6. BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů;
 7. Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

Kdo může žádat:

 • malý a střední podnik na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb.
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Základní SW
  • Pokročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje - Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Alokace:

 • 1 mld. Kč
 • V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit

Míra podpory:

 • Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

Region

Malý podnik

Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod

50 %

40 %

Střední Morava

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

35 %

25 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

35 %

25 %

Jihovýchod

35 %

25 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce)
 • Vyplněný formulář ekonomického hodnocení u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost

Ostatní podmínky výzvy:

 • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být maximálně dvouetapový.
 • Žadatel musí splnit při podání Závěrečné žádosti o platbu minimálně 7 z 13 digitálních technologií ve Formuláři využívání digitálních technologií (DESI)

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                          28. 6. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                              15. 7. 2024 v 10:00:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                             31. 3. 2025 v 10:00:00 (Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však 6. srpna 2024)
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                         31. 12. 2026
 • Doba udržitelnosti projektu:                                   3 roky

 

Pozn. Resumé obsahuje předběžné informace, které budou po zveřejnění výzvy aktualizovány.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: