Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Digitální podnik – I. výzva
 

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

 

Aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (MSP) na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb.
  • ICT/IT systémy, vnitrpodnikové sítě
  • specializvané koncové zařízení a periferie
  • lgistické systémy
  • mnitorovací systémy
  • hardware pr mobilní distanční přístup
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Základní SW
  • Pkročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje - Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.

ZV patřící do kategorie Pokročilé technologie a služby – min. 80 % CZV

ZV patřící do kategorie Základní technologie a služby – max. 20 % CZV

 

Alokace:

 • bude upřesněno

Míra podpory:

 • bude upřesněno

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) a vyplněný formulář Finanční analýzy
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Prohlášení k žádosti o podporu
 • Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH)
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti (https://www.digitalnipodnik.cz/test)

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy                           2. Q 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                              bude upřesněno
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                             bude upřesněno
 • Doba udržitelnosti projektu:                                   3 roky

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné podmínky výzvy určené na základě předchozích vyhlášených výzev a dostupných informací na stránkách API k OP TAK.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: