Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Digitální podnik
 

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání“ Národní RIS3 strategie.

 

Druh výzvy: průběžná

 

Podporované aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“.

 1. Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS, atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy (pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu SW);
 2. Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné;
 3. Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní prvky sítě LAN) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné;
 4. Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti;
 5. Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně;
 6. BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů;
 7. Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

Kdo může žádat:

 • malý a střední podnik na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

Způsobilé výdaje:

Veškerý pořizovaný majetek musí být nový a účetně odepisovatelný. Musí být využíván v provozovně příjemce dotace, která je místem realizace projektu. Musí být zaevidován na straně aktiv příjemce dotace a ponechán v provozovně, která je příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně 3 let od data ukončení projektu. Musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek.

Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu.

DHM musí být účtován na majetkových účtech.

 1. ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – především servery, aktivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, analyzátory síťového provozu, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě;
 2. Specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, a další příbuzný hardware);
 3. Logistické systémy – „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, logistické dopravníky, technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), HW v oblasti WMS (automatizované zakladače, automatický výdej nástrojů, skladovací věže atd.), roboty pro úklid areálu atd. Je možná i podpora speciálních robotů, ramen apod., musí být oddělitelnou součástí výrobní linky;
 4. Monitorovací systémy – přístupové čipy, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd.;
 5. Hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě (4G/5G/6G modemy, switche, routery, headset, hardwarové RSA tokeny generující náhodný kód pro vícefaktorové ověření a jiné hardwarové šifrovací klíče) a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě či areálu žadatele.

Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.

DNM musí být účtován na majetkových účtech.

 

Služby, školení a ostatní výdaje

 1. Náklady na software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného.
 2. Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců.
 3. Jednorázové školení
 4. Digitální dvojče – je digitální (počítačový) model reálného, například výrobního apod. automatizovaného zařízení, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi jeho složkami atd. Může se také učit z různých zdrojů a adaptovat na měnící se podmínky.
 5. Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace s výjimkou položek uvedených ve vymezení nezpůsobilých výdajů;

Služby, školení a ostatní výdaje musí být účtovány na nákladových účtech.

 

Příjemce musí v rámci projektu uplatnit 7 % z přímých nákladů za nepřímé náklady (viz rozdělení níže), za

tyto náklady nebude předkládat faktury, daňové doklady apod.

 

Rozdělení přímých a nepřímých nákladů pro účely paušálu:

Přímé náklady jsou ty náklady, které přímo souvisejí s prováděním operace nebo projektu, u nichž lze prokázat přímou souvislost s touto jednotlivou operací nebo projektem.

1. Pořízení hmotného a nehmotného majetku.

2. Nákup služeb (služby expertů apod.), licence, školení.

 

Nepřímé náklady jsou obvykle náklady, které přímo nesouvisejí s prováděním dané operace nebo které s ní nelze přímo spojit. K těmto nákladům mohou patřit správní výdaje, u nichž je obtížné určit přesně částku, kterou lze přičíst konkrétní operaci nebo projektu (obvykle správní výdaje/výdaje na zaměstnance, jako jsou: náklady na řízení, výdaje na nábor pracovníků, náklady na účetní nebo uklízečku atd.; výdaje na telefon, vodu nebo elektřinu atd.)

 • Veškerý SW, HW a služby spadající do vymezení nezpůsobilých výdajů (určených ve výzvě), který zároveň přímo souvisí s realizací projektu. Mimo nezpůsobilé výdaje uvedené jako Ostatní.
 • Publicita.
 • Mzdy administrativních pracovníků (účetní, projektový manažer apod.).
 • Drobný hmotný majetek určený k okamžité spotřebě (papír, kancelářské potřeby apod.).
 • Výdaje na realizaci VŘ a poradenské služby.
 • Pronájem prostor pro administrativní realizaci projektu (a s tím souvisejících služeb – energie, voda, internetové a telefonické připojení, úklid prostor apod.).
 • Vnitrostátní a zahraniční cestovní náklady.
 • Odpisy.
 • Bankovní poplatky a další správní poplatky, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu (ověřování dokumentů, poplatek za vedení účtu apod.).
 • Provozní výdaje (např. platba za spotřebované energie – elektrická energie, voda, paliva atd.
 • Marketing, propagace.

Nepřímé náklady se automaticky počítají do kategorie základních technologií.

 

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Míra podpory:

 • Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

Region

Malý podnik

Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod

50 %

40 %

Střední Morava

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

35 %

25 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

35 %

25 %

Jihovýchod

35 %

25 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce)
 • Vyplněný formulář ekonomického hodnocení u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Je-li to relevantní/vztahuje-li se na žadatele podmínka bodu 7 g) výzvy, předloží přílohu č. 12 Formulář pro výpočet stanovení hodnoty znovupoužitého majetku.

Ostatní podmínky výzvy:

 • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být maximálně dvouetapový.
 • Žadatel musí splnit při podání Závěrečné žádosti o platbu minimálně 7 z 13 digitálních technologií ve Formuláři využívání digitálních technologií (DESI)

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                          28. 6. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                              15. 7. 2024 v 10:00:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                             31. 3. 2025 v 10:00:00 Řídící orgán může příjem žádostí o podporu ukončit poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 200 % výše alokace výzvy, nejdříve však 5. srpna 2024.)
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                         31. 12. 2026
 • Doba udržitelnosti projektu:                                   3 roky

 

 

Mám zájem o bližší informace: