Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Program POTENCIÁL

 

Cíl programu:

  • Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Kdo může žádat:

  • Malé, střední a velké podniky.
  • Projekt může být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (např. vybavení laboratoře, zkušebny protypové dílny…).
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (např. softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví).

Předběžný termín a alokace:

Vyhlášení výzvy:                  rok 2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: