Operační program Spravedlivá transformace

Digitální voucher
 

Poskytovatel podpory: Ústecký kraj

Cíl výzvy:

Cílem digitálních voucherů je podpořit digitální transformaci malých a středních podniků. Podpora zahrnuje především pořízení digitálních technologií a služeb nebo automatizaci procesů.

Aktivity:

Projekt povede:

 • k přípravě procesu digitální transformace podniku;
 • ke zvýšení úrovně digitální zralosti podniku prostřednictvím pořízení HW a SW.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území Ústeckého kraje.

Způsobilé výdaje:

 • nákup služeb – zpracování analýzy digitální zralosti podniku, zpracování technickoekonomické studie (studie proveditelnosti) pro nasazení digitálních nástrojů v rámci procesu digitální transformace podniku, digitální audit;
 • pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení, hardware);
 • pořízení nehmotného majetku (např. software);
 • pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.

Součástí nákladů na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku mohou být i náklady na služby související s pořízením.

Míra podpory a výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 500 000 Kč v režimu de minimis, maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu.

Ostatní podmínky výzvy:

 • Žadatel o dotaci nesmí mít vydán kmenový list, nesmí být podnikem v obtížích, není v insolvenci, není ve střetu zájmů, má zapsány skutečné majitele, je registrován jako poplatník daně z příjmů v ČR, má vlastnické či obdobné právo k nemovitosti, kde bude projekt realizován,…
 • Oborové zaměření projektu musí být v souladu s krajskými doménami specializace RIS3 strategie.
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu žádost.
 • Realizace projektu nebyla zahájena před podáním žádosti o podporu.
 • Dotace je poskytována ex-post.
 • Maximální délka realizace projektu je 1 rok. Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním žádosti o podporu. Zahájení realizace projektu musí být v rozmezí 15. 1. 2024 a nejpozději 30. 9. 2024.
 • Udržitelnost projektu je 3 roky od finančního ukončení projektu.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                     13. listopadu 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                          15. ledna 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                         30. září 2024
 • Nejzazší termín ukončení projektu:                                     31. března 2025

 

Mám zájem o bližší informace: