Operační program Spravedlivá transformace

OP ST – Inovační voucher
 

Poskytovatel podpory: Ústecký kraj

Cíl výzvy:

Cílem voucheru je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků. Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů a pořízení výrobních zařízení související s inovovaným produktem. Podporovanou aktivitou je také nákup služeb, které konečný žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Zároveň lze podpořit i tvorbu účelových pracovních míst v oblasti inovací.

Aktivity:

Projekt povede:

 • k vývoji a tvorbě nových produktů a služeb;
 • k otestování nových produktů a služeb;
 • ke zvýšení funkčnosti produktů a služeb;
 • nebo k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území Ústeckého kraje.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení související s novým produktem apod.);
 • pořízení nehmotného majetku (např. nákup práv duševního vlastnictví);
 • pořízení materiálu (např. materiál související s tvorbou nového produktu);
 • nákup služeb – přístup k výzkumnému zařízení a testování či měření vlastností produktu, vývoj/návrh/tvorba nového produktu nebo služeb (např. prototypu, funkčního vzorku, užitného designu), zvýšení funkčnosti produktu nebo služeb;
 • osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvořené pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací;
 • pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.

Součástí nákladů na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku mohou být i náklady na služby související s pořízením.

Míra podpory a výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč v režimu de minimis, maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu.

Ostatní podmínky výzvy:

 • Žadatel o dotaci nesmí mít vydán kmenový list, nesmí být podnikem v obtížích, není v insolvenci, není ve střetu zájmů, má zapsány skutečné majitele, je registrován jako poplatník daně z příjmů v ČR, má vlastnické či obdobné právo k nemovitosti, kde bude projekt realizován,…
 • Oborové zaměření projektu musí být v souladu s krajskými doménami specializace RIS3 strategie.
 • Žadatel musí být uživatelem výstupů projektu.
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu žádost.
 • Dotace je poskytována ex-post.
 • Maximální délka realizace projektu je 1 rok. Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním žádosti o podporu. Zahájení realizace projektu musí být v rozmezí 15. 1. 2024 a nejpozději 30. 9. 2024.
 • Udržitelnost projektu je 3 roky od finančního ukončení projektu.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                     13. listopadu 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                          15. ledna 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                         30. září 2024
 • Nejzazší termín ukončení projektu:                                     31. března 2025

 

Mám zájem o bližší informace: