Operační program Jana Ámose Komenského (OPJAK)

Rozvoj systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce


Příjemci:
Školy a jiná školská zařízení a jejich zřizovatelé.

 

Zaměření podpory:
Výzva se zaměřuje na rozvoj potenciálu škol a na podporu aktivit, které budou reagovat na strategické a společensky potřebné oblasti definované především Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ nebo Národní RIS3 strategií.

 

Typové aktivity:

Regionální vzdělávání

 • Proměna obsahu vzdělávání:
  • podpora pregramotností v předškolním vzdělávání; rozvoj klíčových kompetencí;
  • podpora všeobecné složky vzdělání s důrazem na zajištění kvality na všech úrovních vzdělávání;
  • inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích k rozvoji kritického
  • a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení formativního hodnocení;
  • rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení;
  • podpora STEM dovedností a základních odborných znalostí na ZS a SS;
  • rozšíření a zajištění kvality výuky v cizích jazycích;
  • rozvoj podnikavosti a podnikatelských dovedností ve školách;
  • rozvoj kariérového poradenství;
  • podpora spolupráce škol se zaměstnavateli a sociálními partnery při přípravě a realizaci výuky včetně praktické výuky v mimoškolním prostředí;
  • podpora identifikace a nástrojů řešících genderové nerovnosti ve vzdělávání;
  • podpora škol a školských zařízení vedoucí ke zvýšení schopnosti realizovat celoživotní učení;
  • podpora otevřeného vzdělávání;
  • propojování formálního a neformálního (včetně zájmového) vzdělávání včetně tvorby podpůrných profesionálních sítí;
  • vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti dětí, žáků a studentů v mezinárodních programech.
 • Pedagogičtí pracovníci:
  • zajištění systému podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na kvalitu;
  • podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických a akademických pracovníků prostřednictvím uceleného systému podpory, který zahrnuje všechny oblasti tzv. profesionalizačního kontinua; podpora účasti zaměstnanců ve vzdělávání na méně využívaných formách a tématech jejich dalšího vzdělávání;
  • zajištění komplexní podpory pedagogického leadershipu a odborných kapacit v oblasti využití digitálních technologií ve vzdělávání;
  • podpora alternativních vzdělávacích cest k získání pedagogické kvalifikace (doplňující pedagogické studium);
  • podpora získávání a doplnění odborné kvalifikace neaprobovaných učitelů zejména v základním a středním vzdělávání;
  • vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti zaměstnanců ve vzdělávání na vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání, včetně účasti na mezinárodních aktivitách.
 • Řízení vzdělávání:
  • podpora procesů akčního plánování rozvoje vzdělávání v územích a funkční spolupráce v územích;
  • zlepšení dostupnosti datové základny pro všechny aktéry ve všech typech a formách vzdělávání; posílení systému VaV v oblasti vzdělávání a podpora pedagogického výzkumu v oblasti modernizace cílů, obsahu a metod vzdělávání, podmínek práce pedagogických pracovníků, struktury a řízení vzdělávací soustavy včetně ověření a využití nových poznatků;
  • podpora vzniku opatření vedoucích ke snižování administrativní zátěže škol a školských zařízení; podpora vzniku opatření, která povedou k úzké profesní spolupráci mezi školami a VS vzdělávajícími učitele se zaměřením na oblast pedagogických praxí;
  • podpora zapojení škol do mezinárodních vzdělávacích programů za účelem získávání zkušeností a přenosu inovativních metod.

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: