Národní sportovní agentura

Výzva č. 18/2022
(podpora organizovaného sportu místního charakteru)

REGIONY SK/TJ 2022 (Program č. 162 52)
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Oprávněný žadatel:

Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby (dále jen „SK“) a tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty (dále jen „TJ“).

 • Žadatel musí být zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovní zařízení, jež je předmětem investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.
 • Žadatel musí mít ke dni podání žádosti vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce, pachtu nebo právo stavby (pouze pokud je vlastníkem dané nemovitosti Územně samosprávný celek), a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. (Neplatí v případě pořízení nemovitého majetku.)

Zdroje financování:

 • Státní rozpočet – max. 70 % do celkových způsobilých výdajů, min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč
 • Akci lze spolufinancovat ze soukromých zdrojů formou půjčky, úvěru pouze od bankovních institucí, nad kterými drží dohled ČNB
 • Dotace je poskytována ex ante  

Účel výzvy:

Podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj lokální sportovní infrastruktury v ČR, a to prostřednictvím:

 • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, 
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení, (dále také jen „akce“). 

Výsledek:

Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu a sportovní činnosti (viz níže) a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.  

Sportovní činností se pro účely této výzvy rozumí u sportovce – účast na organizovaných pravidelných tréninkových jednotkách nebo účast na systémových či jednorázových soutěžích, které organizuje sportovní organizace, případně obdobná činnost. U sportovní organizace – organizace pravidelných tréninkových jednotek s rozpisem nebo organizace soutěží jednorázových či systémových (např. „ligových“), případně obdobná činnost.

Základní podmínky výzvy:

 • Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.  
 • Místem realizace akcí je území celé České republiky.
 • Každý žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost na jedno sportovní zařízení.
 • Pokud výše dotace přesáhne 50 % způsobilých nákladů/výdajů a dosáhne hodnoty nadlimitní zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen postupovat při výběru dodavatele investiční akce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel připouští výběr dodavatele metodou Design & Build v souladu s ustanovením § 92 odst. 1), 2) téhož zákona kdy v rámci zadávací dokumentace může dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem částečně nebo zcela nahradit jinými požadavky na výkon nebo funkci. Pokud výše dotace nesáhne 50 % způsobilých nákladů/výdajů, je žadatel povinen při výběru dodavatele dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace bez předchozího souhlasu poskytovatele po dobu 10let od data finančního vypořádání dotace na jiný subjekt,  
 • Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od data finančního vypořádání dotace s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu 6 měsíců, za dobu 10 let. Tato podmínka se nevztahuje na nájmy, resp. užívání sportovního zařízení ve prospěch nestátních neziskových organizací, kterými jsou např. sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty, dále nájmy/užívání sportovních zařízení ve prospěch škol, školských zařízení a obdobných institucí, a to za předpokladu, že se bude jednat o nájmy přesně vymezených hodin z provozní doby sportovního zařízení.
 • Žadatel musí mít ke dni podání žádosti mít veřejnoprávní oprávnění realizovat stavební akci získané podle zákona č. 183/2006 Sb. – tj. stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, případně prohlášení stavebního úřadu, že se na akci nevztahuje povinnost stavebního povolení nebo ohlášení. Stavební povolení na stavební část akce musí být ke dni podání žádosti v právní moci.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje:

 • Způsobilé výdaje jsou pouze ty, které vznikly po podání žádosti o dotaci, vyjma projektových a přípravných činností (nejzazší datum 1. 1. 2022).
 • DPH, pokud se jedná o neplátce, případně pokud žadatel a plátce DPH nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH,
 • nákup nemovitého majetku (max. 10 % z celkových způsobilých výdajů, resp. max. 1 mil. Kč);
 • zřízení věcného břemene za určitých podmínek,
 • stavební práce vč. vybudování inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu,
 • prvotní publicita (max. 10 tis. Kč),
 • pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku (pokud jeho částka přesahuje 80 tis. bez DPH), pokud se jedná o majetek nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce, max. 20 % z celkových způsobilých výdajů,
 • výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (např. oplocení, osvětlení areálu, zavlažování apod.).
 • Nezpůsobilé jsou demolice stavby jako samostatného stavebního objektu, nikoliv bourací práce realizované v průběhu rekonstrukce či modernizace objektu, 
 • sankce, penále, pokuty, manka, škody, kurzové ztráty, provize, celní, správní a ostatní poplatky, bankovní a jiné poplatky, úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • dodatečné stavební práce, vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrad, činnosti nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, zvýšení ceny z jiných důvodů, 
 • projektové činnosti a přípravné činnosti, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • pronájem nemovitých věcí; 
 • plochy sloužící pro parkování vozidel, 
 • úpravy venkovních ploch (zahradní, sadové a parkové), které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • provozní výdaje (např. energie, servisní úkony a další), 
 • mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor), 
 • na úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za rekonstruované prostory, 
 • na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na související poradenství, na zpracování a administraci veřejné zakázky, 
 • na právní služby,
 • pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění, pojištění pracovní odpovědnosti apod., vyjma pojištění odpovědnosti a stavebněmontážního pojištění předkládaných zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení, n) na bankovní záruky,  
 • pořízení dlouhodobého majetku, pokud se nejedná o způsobilý výdaj dle bodu 2.8.,
 • na pořízení sportovního nářadí/náčiní/příslušenství – míče, sítě, lavičky, žíněnky, bedny, odrazové můstky, mobilní doskočiště, startovací bloky, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, hokejky, rakety na tenis, branky na florbal, přenosné branky na fotbal apod., 
 • na pořízení dopravní a manipulační techniky apod.,
 • v případě technického zhodnocení či výstavby sportovního zařízení, jehož součástí je odpočinková zóna, gastrozóna jako součást zázemí, kanceláře využívané provozovatelem sportovního zařízení, příp. další prostory související s plnohodnotným využitím sportovního zařízení, nejsou tyto výdaje považovány za způsobilé. Tyto výdaje však musí být uvedeny samostatně v přehledu výdajů, který je součástí žádosti,
 • výdaje, které byly shledány jako nepřiměřené.

Přílohy žádosti o dotaci:

 • úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů; výpis nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz,
 • čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,
 • doklad o splnění podmínek stavební připravenosti,
 • doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce, tímto dokladem může být výhradně některý z následujících dokumentů samostatně nebo současně, ale v součtu musí vždy prokazovat celkovou výši zajištění vlastního podílu žadatele:
   • usnesení zastupitelstva ÚSC schvalující použití finančních prostředků z rozpočtu ÚSC nebo určující rozpočtové opatření; bude-li se na financování akce podílet více ÚSC, musí žadatel doložit usnesení zastupitelstev všech těchto ÚSC,
   • výpis z bankovního účtu žadatele, smlouva o úvěru nebo půjčce uzavřená mezi žadatelem a bankou podléhající dohledu České národní banky
   • darovací smlouva s ověřenými podpisy (legalizace dle ustanovení §10 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).
 • projektová dokumentace vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to:
   • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby, k uzavření veřejnoprávní smlouvy, k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo
   • projektová dokumentace, dle které žadatel provedl nebo bude provádět výběr dodavatele, a to pouze v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení (stavební povolení) ani není nutno na stavbu provádět ohlášení stavby, přičemž minimální požadavky jsou:
   • soupis prací včetně výkazu výměr,
   • technická zpráva,
   • základní výkresová část 
 • investiční záměr (akce) (dle přílohy výzvy),
 • předpokládaný harmonogram akce,
 • položkový rozpočet projektu ve formě výkaz výměr členěný na objekty a na způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
 • doklad o vedení bankovního účtu,
 • čestné prohlášení o DPH (dle přílohy výzvy),
 • souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti dotčené akcí – pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí,
 • další doklady nezbytné pro posouzení a hodnocení žádosti dle čl. 16. výzvy (povinné pouze v případě, že si žadatel u daného hodnotícího kritéria přidělil body):
    • Stanovisko – vyjádření podpory projektu ze strany příslušné obce – může být doloženo schváleným a platným Plánem rozvoje sportu dané obce dle zákona č. 115/2001 Sb., pokud je projekt v Plánu rozvoje sportu výslovně uveden
    • Stanovisko – vyjádření podpory ze strany kraje, sportovního svazu a jiné SK/TJ
    • Čestné prohlášení MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ o užívání sportovního zařízení
    • Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, je-li v době podání žádosti již k dispozici.
 • plná moc, pokud žádost podává zmocněnec.

Výzva není určena pro:

 • sportovní zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost
 • výstavbu nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí konkrétně:
   • atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
   • fotbalových stadiónů a hřišť,
   • tenisových hal a kurtů,
   • pořízení dlouhodobého majetku, které je součástí akce
 • rozvoj sportovní infrastruktury technickým zhodnocení stávajících sportovních zařízení a současně pořízení souvisejícího dlouhodobého majetku, zahrnující:
   • technické zhodnocení dle standardů pro pořádání soutěží v souladu s podmínkami příslušné sportovní organizace:
    • atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
    • fotbalových stadionů a hřišť,
    • tenisových hal a kurtů.
 • výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu vymezených. Jedná se o následující sportovní zařízení:
   • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
   • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
   • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
   • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
   • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
   • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
   • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
   • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.
 • dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, wellness, fitness, veřejné koupaliště, cyklostezky, pumptracky, veřejné volnočasové sportoviště
 • školní hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, která se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení), a zároveň která budou sloužit výhradně pro výuku školní tělesné výchovy. O skutečnosti, zda se jedná či nejedná o technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení si vyhrazuje správce programu konečně rozhodnout.
 • samostatné pořízení dlouhodobého majetku; Dlouhodobý majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba či technické zhodnocení sportovního zařízení, pokud se jedná o majetek, který není hlavním účelem akce a současně který se sportovním zařízením souvisí a je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce.

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení Výzvy:                                                                   31. 08. 2022 
Datum a čas zahájení příjmu žádostí:                                                15. 09. 2022 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:                                                6. 10. 2022 do 12:00 hod.
Nejzazší termín finančního čerpání dotace:                                         31. 12. 2024

Věcné hodnocení - body

Poř.

č.

Hodnotící kritérium

 

Body

1.

Obdržel žadatel v uplynulých 5-ti letech investiční dotaci ze státního rozpočtu na sportovní zařízení, na které je požadováno poskytnutí dotace

ANO

0

NE

5

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

5

2.

Podpora projektu (čestná prohlášení od podporujících subjektů dle bodu 14.3., písm. l)

žádná podpora

0

jen ÚSC jen svazu nebo jen SK/TJ (jiný než žadatel)  

5

Rozsáhlejší než

               v předchozím bodě, kumulativní podpora (např. obce, kraje, svazy, jiné SK/TJ než žadatel)

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

4.

Využití sportovního zařízení dětmi a mládeží

                                                   NE

0

 

 

ANO

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

5.

Připravenost k zahájení realizace díla

Bez Smlouvy o dílo

0

Smlouva o dílo

20

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

20

6.

Využití sportoviště školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) – doloženo čestným prohlášením dle bodu 14.3., písm. l)

NE

0

                                                ANO

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

7.

Denní využití sportoviště  – nutno uvést v investičním záměru  

Méně než 8 hodin

0

8 hodin a více

5

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

5

8.

Celoroční využití sportoviště (min. 9 měsíců)

NE

0

ANO

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

9.

Využití sportovního zařízení více druhy sportů

méně než 2

0

3–4

5

5 a více

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

10.

Využitelnost pro zdravotně handicapované sportovce

(má bezbariérový přístup) – nutno doložit v projektové dokumentaci či investičním záměru

NE

0

ANO

10

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

10

11.

přiměřenost nákladů na zajištění akce – splnění principů „3E“ (vylučující kritérium) *

 0-20

 

Maximální bodové ohodnocení kritéria

20

 

 

celkem bodů:

110

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: