Národní program Životní prostředí

8/2024 Energetické úspory veřejných budov

 

Příjemci:

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Zaměření podpory:

Provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie.

Typové aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov
  • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
  • Systémy využívající odpadní teplo.
  • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
  • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
  • Modernizace vnitřního osvětlení.
  • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu např.:
   • Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
   • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
   • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
  • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové.
  • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Příjem žádostí: 1. 7. 2024 – 31. 10. 2024

Míra podpory: 50 – 60 % z celkových způsobilých výdajů

Realizace projektu: nejpozději do 15. 6. 2026

 

Mám zájem o bližší informace: