Národní program Životní prostředí

Výzva č. 9/2021 Zdroje pitné vody

 

Příjemci:

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
  • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Zaměření podpory:

Posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Typové aktivity:

  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
  • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • Vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod.

Alokace: 450 mil. Kč

Míra podpory: max. 70 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1.11.2021 – 31.12.2023

 

 

Mám zájem o bližší informace: