Národní program Životní prostředí

Výzva č. 7/2020: Pakt starostů pro klima a energii


Příjemci:
Obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny.

Zaměření podpory:
Podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.


Cíle prioritní oblasti:

  • zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích,
  • podpora udržitelného rozvoje měst a obcí,
  • zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu,
  • příspěvek k dosažení klimatickoenergetických závazků do roku 2030.


Typové aktivity:

  • zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, příp. jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování;
  • organizace Místních dnů pro klima a energii
  • zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek.


Datum ukončení příjmu žádostí: 30.7.2021

Alokace: 10 000 000 Kč

Míra podpory:

  • podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých výdajů,
  • podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: