Národní plán obnovy

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

   

  Cíl programu:

  Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících konvenčních zdrojů a zároveň splněny závazky v oblasti snižování emisních skleníkových látek.

  Aktivity:

  • podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWh,
  • pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích),
  • uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie,
  • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě.

  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR - vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

  Způsobilé výdaje:

  • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, které zahrnují:
   • fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
  • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
   • externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:
    • realizační dokumentace stavby,
    • dokumentace skutečného provedení stavby.
  • Inženýrská činnost ve výstavbě

  Alokace:

  • 2 mld. Kč
  • příjem žádostí může být zastaven při dosažení dvojnásobku finanční alokace

  Míra podpory:

  • 35 % pořízení a instalace FVE
  • 50 % akumulace energie (baterie) mimo území hlavního města Prahy
  • 45 % akumulace energie (baterie) na území hlavního města Prahy

   

  Výše dotace se stanoví podle druhu aktivity:

  • Výstavba fotovoltaických elektráren bez akumulace energie:
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon FVE (kWp)
   • vliv na výši dotace má místo realizace projektu (na území hlavního města Prahy/mimo území hlavního města Prahy)
  • Výstavba fotovoltaických elektráren s akumulací energie:
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon FVE (kWp)
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon akumulace (kWh)
   • vliv na výši dotace má místo realizace projektu (na území hlavního města Prahy/mimo území hlavního města Prahy)

  Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                      15. 11. 2021
  • Příjem žádostí:                                                        1. 12. 2021 – 31. 5. 2022 (termíny mohou být upraveny)
  • Nejzazší datum ukončení projektu:                            30. 11. 2023
  • Doba udržitelnosti projektu:                                      5 let
  • Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději    31. 8. 2023.               

   

  https://narodniplanobnovy.eu/

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: