Národní plán obnovy

Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie

  Hlavní ambicí komponenty je transformace průmyslu a energetického sektoru s cílem dekarbonizace hospodářství, snížení emisí do ovzduší a přechod na čistší zdroje energie. To znamená instalaci technologií na snížení emisí polutantů do ovzduší, záměnu zdrojů na fosilní paliva na nízko-emisní, respektive bezemisní zdroje. Tato komponenta je plně v souladu s energeticko-klimatickou politikou EU, která zakotvuje cíl snížení emisí skleníkových plynů.


  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty.

   

  Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • náhrada parních rozvodů tepla za teplovodní/horkovodní rozvody tepla,
  • výstavba nových zdrojů OZE.

   

  Cíl programu:

  Hlavním cílem je další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících látek a dále modernizace rozvodů tepelné energie, konkrétně zejména náhrady parních rozvodů tepla za teplovodní/horkovodní rozvody tepla vedoucí k úsporám primárních energetických zdrojů.


  Aktivity:

  • teplárenství - zdroj i distribuce tepla (přechod z uhlí na lokální bezemisní zdroje a nízkoemisní paliva - biomasa, odpady, druhotné zdroje a plyn, nahrazení kotlů na pevná paliva, zvýšení podílu TČ),
  •  výstavba nových OZE včetně akumulace (FVE, VtE, bioplyn, biomasa, geotermální energie atd.).

    

   Alokace:

   • 7,66 mld. Kč.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Mám zájem o bližší informace: