Národní plán obnovy

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Společnou ambicí reforem v rámci komponenty je pomoci obnovení ekonomiky a posílení její odolnosti v případech podobných současné pandemii, a to zvýšením konkurenceschopnosti a flexibilnosti především SME. Toho bude dosaženo prostřednictvím zavádění inovací a s tím spjatou digitalizací, podporou výzkumu a vývoje ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru a podporou inovativních podniků v rychlém zavádění inovací. Jednotlivé reformy reagují jak na aktuální situaci, tak i na možnost opakování obdobných krizových situací v budoucnu (přizpůsobení ekonomiky) a využití krize k reformě ekonomiky v souladu s plánem a strategickými dokumenty EK. Podpora výzkumu v oblasti životního prostředí a dopravy pak přímo přispěje k vytvoření podmínek pro implementaci Zelené a Digitalizační agendy. V oblasti inovací se předpokládá vedle inovace produktů výrazný zájem ze strany podniků o inovace procesů a organizační inovace, které jsou přímo spjaty se snahou dosáhnout vyšší míry digitalizace. Pro urychlení přenosu technologií a šíření inovací je důležitá rovněž cílená podpora užší spolupráce mezi akademickou obcí a podnikatelskou sférou.


Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty.

 

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

 • výzkum a vývoj v prioritních oblastech stanovených strategií inteligentní specializace ČR, především ve spolupráci s výzkumnými organizacemi,
 • navazování dlouhodobé spolupráce podnikového sektoru s výzkumnými organizacemi při řešení konkrétních výzkumných úkolů,
 • výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí,
 • výzkum a vývoj v oblasti dopravy,
 • zavádění produktových, procesních a organizačních inovací v malých a středních podnicích, s důrazem na oblast digitalizace.


Cíl programu:

Cílem je podpora výzkumu a vývoje realizovaného ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru a podpora inovativních podniků v rychlém zavádění inovací, se zvláštním zřetelem na rozvoj digitalizace v oblasti inovací postupů a organizačních inovací.

 

Oblasti:

 1. Podpora výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie:

podpora projektů na zavedení inovací v SMEs v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0, digitalizací a klíčovými trendy perspektivních odvětví. Projekty využívající know-how výzkumné organizace budou zvýhodněny, což pomůže transferu znalostí z veřejné do soukromé sféry.

 1.  Podpora zavádění inovací do podnikové praxe:

podpora projektů výzkumu a vývoje v podnicích, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi. Výsledky podpořených projektů musejí být určeny k okamžitému uplatnění na trhu ve formě nových produktů, technologií či služeb. U projektů bude posuzována novost řešení ve srovnání se zahraničním stavem poznání.

 1.  Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií):

podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací výzkumných organizací s podniky. Předpokládá se mimo jiné vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center NCK s mezinárodním přesahem, která budou mít potenciál ke vzniku přelomových inovací, a budou postaveny na excelentních týmech. Dále by centra NCK měla zásadním způsobem zvýšit efektivitu výzkumu zaměřením na nosné perspektivní sektory české ekonomiky s nadprůměrným růstovým potenciálem, které reflektují ekonomickou specializaci ČR a v nichž lze výsledky výzkumu a vývoje dále rozvíjet a využívat.

 1.  Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí:

podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací, které budou přinášet nová řešení výhradně               v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšiřovat znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. Tato řešení budou přispívat ke snížení dopadů změny klimatu na přírodu a společnost, zejména zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, snížení dopadů dalších meteorologických extrémů (vítr, povodně, extrémní teploty), zvýšení kvality ovzduší a vody, k rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin, ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí, k zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, k rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

 1.  Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy:

podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací, které budou prostřednictvím výstupů a výsledků rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Dílčími cíli programu je udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava a automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.


Alokace:

 • 7,5 mld. Kč.

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: