Národní plán obnovy

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Cílem investic v rámci komponenty je pomoci obnovení ekonomiky a posílení její odolnosti, a to zvýšením konkurenceschopnosti a flexibilnosti podniků, zejména malých a středních, zvýšením inovační výkonnosti endogenních podnikatelských subjektů a příspěvkem ke zkvalitnění spolupráce v rámci inovačního ekosystému ČR. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje realizovaného ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru a podporou inovativních podniků v rychlém zavádění inovací, se zvláštním zřetelem na rozvoj digitalizace v oblasti inovací postupů a organizačních inovací a s důrazem na mezinárodní spolupráci a synergické efekty s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací.

Cíl programu:

Cílem je podpora výzkumu a vývoje realizovaného ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru a podpora inovativních podniků v rychlém zavádění inovací, se zvláštním zřetelem na rozvoj digitalizace v oblasti inovací postupů a organizačních inovací.

Oblasti:

 1. Podpora výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie:

spočívající v podílové dotaci na projekty průmyslového výzkumu, předpokládající dosažení konkrétního aplikovaného výsledku.

 

 1.  Podpora zavádění inovací do podnikové praxe:

spočívající v podílové dotaci na projekty inovací podávané malými a středními podniky, s cílem zavést do podnikové praxe inovaci produktu, postupu nebo organizační inovaci.

 

 1.  Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií):

spočívající v podílové dotaci na projekty aplikovaného výzkumu, jejichž cílem je dlouhodobá podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky, zejména malými a středními, ale velké nevyjímaje.

 

 1.  Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí:

spočívající v podílové podpoře projektů aplikovaného výzkumu podávaných výzkumnými organizacemi a podniky včetně projektů ve spolupráci.

 

 1.  Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a kosmických aktivit:

spočívající v podílové podpoře projektů aplikovaného výzkumu podávaných výzkumnými organizacemi a podniky včetně projektů ve spolupráci.

 

 1. Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

větší zapojení českých subjektů do mezinárodní spolupráce, podpora malých a středních podniků s největším potenciálem rychlého růstu.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty.

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

 • výzkum a vývoj v prioritních oblastech stanovených strategií inteligentní specializace ČR, především ve spolupráci s výzkumnými organizacemi,
 • navazování dlouhodobé spolupráce podnikového sektoru s výzkumnými organizacemi při řešení konkrétních výzkumných úkolů,
 • výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí,
 • výzkum a vývoj v oblasti dopravy,
 • zavádění produktových, procesních a organizačních inovací v malých a středních podnicích, s důrazem na oblast digitalizace.

Alokace:

 • 8,2 mld. Kč.

https://narodni-plan-obnovy.eu/

Mám zájem o bližší informace: