Modernizační fond - RES+ nad 1MWp

RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

 

Poskytovatel:           Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:     Investice do výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéru na výrobu vodíku.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová soutěžní
 • V soutěži bude bodově zvýhodněna akumulace a střešní instalace (nad rámec kompenzace za ekonomickou efektivitu).

Kdo může žádat:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, přičemž jsou podporovány:
  • samstatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy,
  • sdružené prjekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér)

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Výše podpory:

 • max. 30 % ze způsobilých výdajů projektu
 • jednotková dotace

Alokace:

 • 4 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly po podání žádosti.

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.
 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem.
 • Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě.
 • Rezervovaný výkon (Rv) daného odběrného místa uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu (Pinst) FVE v daném odběrném místě. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu.
 • Podklady k veřejné podpoře:
  • Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu
  • Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou této výzvy
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc
 • Doklady k prověření vlastnické struktury (je-li relevantní)
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                  15. 5. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                 10. 9. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                                      nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                                    5 let od ukončení projektu

 

Mám zájem o bližší informace: