Modernizační fond - RES+ do 1 MW

Modernizační fond - RES+ – Fotovoltaické elektrárny
do 1 MWp

 

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        investice do výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)

 

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Kdo může žádat:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy,
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • výše dotace je závislá na realizovaných opatřeních, na velikosti podniku a regionu, ve kterém je projekt realizován,
 • výše podpory nesmí překročit maximální míru podpory stanovenou dle podmínek veřejné podpory (viz tabulka níže) po odpočtu alternativní investice (scénář bez podpory) a nesmí přesáhnout 50 % z celkových výdajů projektu.

Článek 41 – Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie – maximální intenzita podpory

Podnik/podpora (%)

Praha

Ostatní regiony

Velký podnik

45

60

Střední podnik

55

70

Malý podnik

65

80

Alokace:

 • 1,5 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa; instalace FVE na plochách zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 2 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR,
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže stanovených souborů norem,
 • podporovány nebudou projekty: instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS: na budovách, včetně přístřešků, (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                         10. 8. 2022 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                        15. 3. 2023 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                              nejpozději do 2 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí                                                                             o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                              5 let od ukončení projektu