Modernizační fond - ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

 

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program ENERG ETS je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

 

Kdo může žádat:

 • subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

MODERNIZACE ZDROJŮ – projekty do 15 mil. EUR

 • snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie:

prioritní projekty:

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie,
 • rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET,

V rámci realizace výše uvedených obou typů prioritních projektů je možné podpořit:

 • realizaci vodíkových aplikací,
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií,
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces,

neprioritní projekty:

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou tuhé fosilní palivové základny nebo typu energie,
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn bez změny palivové základny,

V rámci realizace výše uvedených typů neprioritních projektů je možné podpořit:

 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií,
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.
   

MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ – projekty do 15 mil. EUR

 • snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení:
 • vodíkové aplikace,
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií,
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.
   

MODERNIZACE ZDROJŮ A TECHNOLOGIÍ – projekty nad 15 mil. EUR

prioritní projekty:

 • snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie:
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie,
 • rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
 • snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,

V rámci realizace výše uvedených obou typů prioritních projektů je možné podpořit:

 • vodíkové aplikace,
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií,
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces,

neprioritní projekty:

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou tuhé fosilní palivové základny nebo typu energie,
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn bez změny palivové základny

V rámci realizace výše uvedených typů neprioritních projektů je možné podpořit:

 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií,
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu, na velikosti podniku a regionu, ve kterém je projekt realizován.

 

Článek 36 – Investiční podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Unie

Podnik/podpora (%)

Praha

Ostatní regiony

Velký podnik

40

55

Střední podnik

50

65

Malý podnik

60

75/70

Článek 38 – Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti

Velký podnik

30

45

Střední podnik

40

55

Malý podnik

50

65

Článek 41 – Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie

Velký podnik

45

60

Střední podnik

55

70

Malý podnik

65

80/70

 

Maximální míra podpory u neprioritních projektů nesmí překročit 70 %.

Výše uvedené procentní intenzity podpory jsou maximální a musí při stanovení způsobilých výdajů zohlednit alternativní investici (uveden scénář bez podpory).

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (max. do výše 3 % z přímých realizačních výdajů),
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

 

Specifika a omezení:

 • systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení,
 • stacionární zdroj, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“),
 • projekt nesmí být v rozporu s výstupy programu zlepšování kvality ovzduší pro příslušnou zónu nebo aglomeraci a Národního programu snižování emisí zpracovaných v souladu se zákonem o ochraně ovzduší,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • přijatelné jsou pouze žádosti o podporu, ke kterým byly předloženy projektové záměry v rámci Výzvy pro předkládání projektových záměrů (vyhlášené v termínu 30. 11. 2020 – 1. 2. 2021),
 • výzvy jsou nesoutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 30 měsíců u projektů do 15 mil EUR a do 5 let u projektů nad 15 mil. EUR od data uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR

 

Termíny výzvy:

 • Příjem žádostí projekty do 15 mil. EUR:     19. 7. 2021 - 31. 1. 2022 do 12:00 hod.
 • Příjem žádostí projekty nad 15 mil. EUR:   19. 7. 2021 – 19. 11. 2022 do 12:00 hod.

 

Mám zájem o bližší informace: