Modernizační fond

Výzva ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření: investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

Cíl programu:

Program ENERGGov je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Kdo může žádat:

 • městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Výše dotace:

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory). Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Specifické podmínky:

 • Podpořené projekty mohou být realizovány na území celé České republiky.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 10 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu a snížení konečné spotřeby energie o 10 %.
 • Po realizaci projektu nesmí být v řešené budově (budovách) pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.
 • Součástí komplexního projektu může být i realizace dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Termíny výzvy:

Výzva:                 3. 10. 2023

Příjem žádostí:    16. 10. 2023 - 29. 2. 2024

Mám zájem o bližší informace: