Modernizační fond

ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

 

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:        investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program ENERG je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS).

Kdo může žádat:

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Opatření v energetických hospodářstvích podniků:
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu,
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.
 • Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Snížení energetické náročnosti budov.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).
 • Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace, chytré systémy řízení osvětlení).
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).
 • Vodíkové aplikace.

Termíny výzvy:

Výzva:                                             2025

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: