Modernizační fond

Modernizační fond – RES+ č.4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

 

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        Investice do výstavby fotovoltaických elektráren na budovách, pozemcích a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová nesoutěžní

Kdo může žádat:

 • kraje,
 • obce,
 • samosprávné městské obvody a městské části,
 • žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér),
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Forma a výše podpory:

 • maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér činí maximální míra podpory 30 %.
 • jednotková dotace
 • celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za každé předávací místo do DS/PS,
 • za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny.

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilost výdajů začíná dnem vyhlášení výzvy, tj. 21. 12. 2023. V případě žádostí v režimu de minimis jsou výdaje způsobilé, pokud vznikly po 1. 1. 2023.

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu. Jedná se o:

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů.
 • FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky vlastněné žadatelem a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem.
 • FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu FVE za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí budov vlastněných subjektem odlišným od žadatele (včetně komerčních). Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel.
 • V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.
 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem.
 • Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě.

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Stanovení podpory – doložení výpočtu maximální podpory projektu výpočtovým nástrojem. Dokument je třeba nahrát ve formátu pdf i xlsx (excel). Pdf verze musí být podepsána žadatelem.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem dotčeným realizací projektu.
 • Podklady k veřejné podpoře:
  • Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu
  • Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou této výzvy
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:          1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:         31. 10. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                             nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                           5 let od ukončení projektu

 

 

Mám zájem o bližší informace: