Modernizační fond

Modernizační fond - RES+ č.4/2022 – Komunální FVE pro větší obce


Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        investice do na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Kdo může žádat:

 • obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér),
 • systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • výše podpory závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru a je poskytována v režimu veřejné podpory,
 • výše podpory nesmí překročit maximální míru podpory stanovenou dle podmínek veřejné podpory po odpočtu alternativní investice (scénář bez podpory),
 • celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za každé předávací místo do DS/PS,
 • za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR,
 • předmětem podpory nejsou projekty instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS,
 • FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí a rovněž na všechny budovy a pozemky, které vlastní obec či jí zřízené nebo vlastněné organizace, pokud se nachází na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.
 • v investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy.
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže stanovených souborů norem,
 • Nepodporováno: Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS.

Termíny výzvy:

 • Příjem žádostí:         od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 29. 9. 2023 do 12:00 hod.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: