Modernizační fond

Modernizační fond - RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce

 

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:      

Investice do na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Kdo může žádat:

 • obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů,
 • pokud projekt naplňuje definiční znaky veřejné podpory, může být poskytnuta finanční podpora alternativně v režimu de minimis (maximálně do výše nevyčerpaného limitu).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • projektová příprava: studie řešení, energetické posouzení, projektová dokumentace, zadávací dokumentace,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní,
 • projekt musí být realizován nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR,
 • podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže stanovených souborů norem,
 • Nepodporováno: Instalace FVE umístěných pouze na veřejné technické infrastruktuře (veřejné osvětlení, vodohospodářská infrastruktura apod.) s jedním předávacím místem do DS/PS.

Termíny výzvy:

 • Příjem žádostí:         od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 29. 9. 2023 do 12:00 hod.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: