Modernizační fond

Modernizační fond – RES+ č.3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

 

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        Investice do výstavby fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obce. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová nesoutěžní

Kdo může žádat:

 • obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do

1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

Podporovány jsou:

 1. Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 2. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • vynucené investice d renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Forma a výše podpory:

 • max. 75 % celkových způsobilých výdajů,
 • jednotková dotace,
 • pokud projekt naplňuje definiční znaky veřejné podpory, může být poskytnuta finanční podpora alternativně v režimu de minimis (maximálně do výše nevyčerpaného limitu)

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly nejdříve 1. 1. 2022.

 • přímé realizační výdaje: Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. Dále se jedná i o vyvolané investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené budově v souvislosti s instalací FVE. Dále jsou způsobilé náklady na zavedení energetického managementu včetně řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • projektová příprava: Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování nebo zajištění:
  • “Potvrzení technických a energetických parametrů projektu”.
  • Zajištění smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon).
  • Projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně administrativního zajištění veřejné zakázky.
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.
 • V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.
 • V případě že bude projekt podpořen v režimu de minimis, dokládá žadatel čestné prohlášení o podporách de minimis.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                   1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                  31. 10. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                                       nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                                    5 let od ukončení projektu

 

 

Mám zájem o bližší informace: