Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nové Úspory Energie – úvěry – Výzva I

 

Cíl programu:

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel není podnikem v obtížích.
 • Žadatel nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, není proti jeho majetku vedena exekuce, je trestně bezúhonný,…

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru v kombinaci s příspěvkem za splnění energetických výsledků projektu, a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.

Zvýhodněný úvěr

 • Výše úvěru: 0,5 mil. Kč – 60 mil. Kč, max. na 90 % způsobilých výdajů projektu.
 • Fixní úroková sazba ve výši 1,99 % p.a., doba odkladu splátek jistiny max. 2 roky.
 • Splatnost úvěru až 10 let.

Příspěvek za splnění energetických výsledků projektu (výkonnostní dotační složka)

 • Výše dotace: max. 35% z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Maximálně do výše zvýhodněného úvěru.
 • Součet zvýhodněného úvěru a výkonnostní dotační složky nesmí překročit 100% způsobilých výdajů projektu.
 • Maximální intenzita veřejné podpory (součet hrubého grantového ekvivalentu podpory úvěru a výkonnostní dotační složky) nesmí v případě poskytnutí zvýhodněného úvěru v kombinaci s výkonnostní dotační složkou podle GBER (i dle pravidla De Minimis) přesáhnout hranici:
  • Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko – malý podnik 65%, střední podnik 55%, velký podnik 45%.
  • Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod - malý podnik 55%, střední podnik 45%, velký podnik 35%.
 • Dotace bude vyplacena po předložení Ověřovacího posudku, který potvrdí dosažení min. 10 % míry úspory nebo po předání prohlášení, že projekt byl realizován v souladu s navrhovaným řešením v případě vyhodnocení úspor energie formou energetického hodnocení (předložení max. do 3 let od ukončení realizace).

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

 • Výše příspěvku: max. 250 tis. Kč, max. ve výši 80% způsobilých výdajů.
 • Vyplácí se po splnění těchto podmínek:
  • příjemce podpory vyčerpal více než 50 % zvýhodněného úvěru,
  • režim podpory: De Minimis.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
   • Pouze v režimu de minimis lze dále podporovat prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (např. vegetační střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství) a dalších stavebních opatření, např. změny vnitřních dispozic nebo úprav vnějších povrchů budovy.
   • Výdaje na prvky adaptace budov na změny klimatu a další stavební opatření nesmí překročit 30 % celkových způsobilých výdajů projektu pouze v rámci podpory De Minimis.
   • Zvýhodněný úvěr poskytnutý pod GBER nedovoluje financovat další stavební opatření, která nejsou přímo spojena s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti.
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody);
  • zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy;
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Pořízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku včetně stavebních prací směřující k realizaci opatření vedoucích k úspoře konečné spotřeby energie příjemce podpory, v případě podporované aktivity „Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů“ včetně dalších stavebních opatření, např. přístaveb, nástaveb a změny vnitřních dispozic.
 • V případě pořízení strojů a zařízení se nesmí jednat o nákup použitých strojů a zařízení a zároveň musí příjemce vyřadit z používání stroje a zařízení, které byly v rámci projektu nahrazeny novými.
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
 • Pořízení energetického posudku a technické dokumentace projektu.

Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb.
 • En. posudek deklaruje zvýšení energetické účinnosti, splnění minimálně 10% roční úspory neobnovitelné primární energie po realizaci projektu oproti stavu před realizací projektu;
 • U způsobilých výdajů do 5 mil. Kč lze energetický posudek nahradit energetickým hodnocením posuzovaného záměru (pouze u pravidla de minimis, pouze pro vybraná opatření), en. hodnocení deklaruje splnění minimálně 10 % roční úspory neobnovitelné primární energie po realizaci projektu oproti stavu před realizací projektu;
 • V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE.
 • Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                   27. 4. 2023
Příjem žádostí:                     27. 4. 2023
Ukončení příjmu žádostí:       30. 11. 2026

Alokace na výzvu:              1,771 mld. Kč

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: