Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program Country for the Future – 5. veřejná soutěž

 

Poskytovatel:              MPO

Veřejná soutěž financována v rámci Národního plánu obnovy.

Cíl programu:

Vyhlášená soutěž cílí na projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky v rámci celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

 • inovace produktu (tj. výrobku nebo služby),
 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby,
 • organizační inovace,
 • kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek.

A zároveň zaměření projektu musí naplňovat alespoň jeden cíl v oblasti digitalizace:

 1. Systémová integrace
 2. Analýza velkých dat (Big Data)
 3. Komunikační infrastruktura
 4. Inženýrské procesy
 5. Robotika
 6. Datová úložiště a cloudové výpočty
 7. Rozšířená realita
 8. Kybernetika a umělá inteligence
 9. Ostatní prvky sloužící k podpoře digitálních cílů
 10. Jiná oblast, která obsahuje funkční vlastnost charakteristickou pro digitalizaci
   

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou dotace.
 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 20 mil. Kč a dle výše podpory de minimis.
 • Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, může dosáhnout nejvýše 50 % uznaných nákladů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady spojené s patenty a nehmotnými aktivy,
 • náklady podpůrné služby v oblasti inovací, například:
 • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy,
 • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb,
 • osobní náklady,
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
 • provozní náklady,
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis),
 • náklady na administraci a zpracování žádosti o dotaci (pouze v režimu de minimis),
 • režijní náklady ve výši až 20 % z objemu přímých uznaných nákladů dle Nařízení GBER.

Specifika a omezení:

 • Uchazeč zajistil zápis zákonem požadovaných údajů o svých skutečných majitelích ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Neexistuje střet zájmů mezi osobou uchazeče a jeho zainteresovaných osob na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé.
 • Uchazeč není obchodní společností, v níž veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka.
 • Jeden subjekt (IČ) smí podat pouze jednu žádost.
 • Dodavatelé musí být příjemcem vybráni postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), pokud v daném případě lze příjemce označit za zadavatele veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.
 • Realizace projektu významně nepoškozuje žádný z environmentálních cílů Evropské unie.
 • Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe.
 • Výše ekonomických přínosů za 1. rok (12 kalendářních měsíců) po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci.

Termíny výzvy:

Datum zahájení příjmu žádostí:                                      18. 4. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí:                                     9. 6. 2022
Datum zahájení realizace projektu:                                 od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu:                    31. 12. 2025

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: