Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

 

Cíl programu:

Zmírnit důsledky růstu cen zemního plynu a elektřiny na provozní schopnosti a možnosti podnikatelů, zabránit dalšímu zhoršování jejich podnikatelské situace a postavení na trhu.

Kdo může žádat:

  • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost.
  • Podnikatelský subjekt musí prokázat, že má smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí nebo je odběrným místem plynu s roční spotřebou nad 630 MWh.

Forma a výše podpory:

Dotaci je možné čerpat jen v případě, pokud se náklady na energie navýšily alespoň dvojnásobně. Srovnává se období od 1. 2. do 31. 12. 2022 s průměrnými náklady na energie v minulém roce. Výpočet způsobilých nákladů (ZN):  

ZN = (aktuální cena - minulá průměrná cena * 2) * počet aktuálně spotřebovaných jednotek.

  • Firmy mohou čerpat dotaci ve výši 30% výše uvedených způsobilých nákladů bez ohledu na hospodářské výsledky, max. dotace je 45 mil. Kč.
  • V případě energeticky náročných podniků, které se v období od 1. 2. do 31. 12. 2022 nachází v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobily zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu, je poskytována dotace ve výši až 50 % způsobilých nákladů, max. 200 mil. Kč.
  • Energeticky náročné podniky z odvětví uvedených v příloze Dočasného krizového rámce EK (viz příloha) je poskytována dotace až 70 % způsobilých nákladů, max. 200 mil. Kč.

"Energeticky náročným podnikem" se rozumí podnik, u kterého buď nákupy energetických produktů činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce, nebo vnitrostátní splatná daň z energie činí alespoň 0,5 % přidané hodnoty.

 

„Provozní ztráta“ - hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) je za způsobilé období záporná.

 

Plánované termíny:

Vyhlášení výzvy:                       1. 11. 2022
Příjem žádostí:                         bude upřesněn
Alokace na výzvu:                     30 mld. Kč

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: