Integrovaný regionální operační program

Vzdělávání

 

Příjemci:

Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované kraji, obcemi; školské právnické osoby; NNO; církve a církevní organizace; OSS, PO OSS; ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost školy a školského zařízení a jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Zaměření podpory:

Cílem podpory je rozvoj regionálního školství, posílení zájmového a celoživotního vzdělávání a zkvalitnění služeb školských poradenských činností. Podpoří se navyšování kapacit v předškolním vzdělávání a zajištění kvalitní infrastruktury pro výuku v oblastech, které zejména žáci základních a středních škol využijí v praxi. Je kladen důraz na výuku polytechnických oborů, přírodní vědy, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi.

Typové aktivity:

 1. MŠ:
 • Zvýšení kapacit mateřských škol (rozšiřování a stavební úpravy MŠ s identifikovanou nedostatečnou kapacitou – přístavba, novostavba)
  • Navýšení alespoň o 20 míst, naplněnost z 80 %
  • Z celkové kapacity musí být 1530 % míst dostupných pro děti do 3 let, nemusí být zaplněné.
 • Zvyšování kvality mateřských škol s ohledem na zajištění hygienických podmínek

 

 1. ZŠ, SŠ, VOŠ:
 • Modernizace základních škol
  • Odborné učebny ve vazbě na digitální technologie, vnitřní konektivitu, polytechnické obory, přírodní vědy, cizí jazyky aj.
  • Školní družiny či kluby
  • Doprovodná část projektu: do 30 % celkových výdajů, např. zázemí pro komunitní aktivity, zázemí pro pedagogy, venkovní zázemí
  • Konektivita škol a připojení k internetu
 • Posílení kvality vzdělávání na středních školách/VOŠ a konzervatořích
   
 1. Zkvalitnění infrastruktury školských poradenských zařízení
   
 2. Podpora přípravy na samostatný způsob života žáků se závažným postižením vývojovými poruchami
   
 3. Dostupnost zájmového a celoživotního vzdělávání
 • Knihovny, DDM, ZUŠ, střediska volného času
  • Odborné prostory ve vazbě a odborné předměty
  • Modernizace budov a vybavení středisek poskytujících zájmové vzdělávání

 

Projekty musejí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
Parametry pro bezbariérovost škol obdobné jako v předešlém období.

 

Předpokládaná míra dotace: 90 %

Předpokládané vyhlášení: 3.Q 2022 (speciální vzdělávání 4.Q 2022)

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: