Integrovaný regionální operační program

Vzdělávání

 

Poskytovatel: IROP

Cíl programu:

 • Navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.
 • Vznik nové MŠ s kapacitou stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.
 • Odstranění hygienických nedostatků a provoz MŠ bez výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může žádat:

Dotace pro méně rozvinuté regiony (MRR) a přechodové regiony (PR) pro školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ);
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Typ subjektu

Míra dotace

Méně rozvinuté regiony

90–100 %

Přechodové regiony

90–100 %

 

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 99 mil. Kč.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Přímé výdaje:

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ
  • kmenové učebny (denní místnost / herna, prostory pro spánek dětí);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky;
  • kuchyň, jídelna/výdejna jídel;
  • nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (např. šatny, hygienická zázemí, sklady vybavení, úklidové komory);
  • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor;
  • zajištění bezbariérovosti (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);
  • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup vybavení pro potřeby provozu MŠ
  • nábytek;
  • elektronika, hardware a software vybavení kmenových učeben;
  • vybavení kuchyně, jídelny/výdejny jídel.

 • Nákup pozemku
  • Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • Nákup stavby
  • Daň z přidané hodnoty

Nepřímé výdaje:

 • Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje.

 

Specifika a omezení:

 • Méně rozvinutý region (MRR):
  • Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje
 • Přechodový region (PR)
  • Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

 

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                           23. 08. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí:                                23. 08. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí:                               26. 09. 2023
Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:        31. 10. 2025

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: