Integrovaný regionální operační program

Zelená infrastruktura – SC 2.2 (63. výzva – MRR, 64. výzva – PR, 65. výzva – VRR)

 

Zaměření podpory: Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Příjemci: obce, kraje, hl. m. Praha, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce

Typové aktivity:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství - revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství - revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Zelenou infrastrukturou se rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů.

Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla.

Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

Přílohy žádosti:

  • projektová dokumentace stavby
  • rozpočet stavebních prací
  • doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
  • stanovisko AOPK ČR
  • referenční dokument pro řešené veřejné prostranství (územní studie, regulační plán, studie/koncepce veřejného prostranství
  • dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

Forma a výše podpory:       85 – 100 % celkových způsobilých nákladů pro MRR,

                                           70 – 100 % celkových způsobilých výdajů pro PR,

                                           40 – 100 % celkových způsobilých výdajů pro VRR

Min. výše způsobilých výdajů: 5mil. Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 100 mil. Kč

Alokace: EFRR – cca 1,8 mld. Kč, SR – cca 331 mil. Kč

Příjem žádostí: 23. 1. 2024 – 10. 6. 2024

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 29. 10. 2027

Mám zájem o bližší informace: