Integrovaný regionální operační program

29. výzva IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI)

 

Cíl projektu:

I. Rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území nositele ITI v oblasti (jedna z možností, nebo více možností, podle povahy projektu):

 1. elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 2. rozšíření propojeného datového fondu;
 3. integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 4. opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 5. publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 6. transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 7. automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 8. centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy;

prostřednictvím pořízení (nového nebo inovovaného) informačního systému s novými funkcionalitami, a to v rozsahu určeného v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

II. Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v oblasti (§5 odst. 3 písm. a až l zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a rozsahu určeném v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Kdo může žádat:

A) Oprávnění žadatelé pro oblast eGovernment

 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
 • státní organizace
 • státní podniky
 • kraje
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

B) Oprávnění žadatelé pro aktivitu Kybernetická bezpečnost

 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
 • státní organizace
 • kraje
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • státní podniky
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Podporované aktivity:

a) Aktivity pro oblast eGovernment

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
 • eEducati
 • eCulture
 • eInclusion
 • eJustice
 • eProcurement
 • eTourism
 • elektronizace agend stavebního práva, aj. vyjma eHealth
 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • opatření k zajištění kvalitního naplnění základních registrů a elektronizaci datových fondů jednotlivých agendových informačních systémů, dobudování potřebné infrastruktury;
 • pořizování nových datových sad prostorových a dalších dat, zvýšení dostupnosti a kvality či rozsahu stávajících datových sad prostorových a dalších dat a služeb na těchto datech založených.
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

b) Aktivita Kybernetická bezpečnost

Podpora zabezpečení kritické informační infrastruktury (KII) / významných informačních systémů (VIS) / informačních systémů základních služeb (ISZS) / informačních systémů (IS) / komunikačních systémů (KS), podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory je 70 – 100 %

Alokace:

 

MRR

PR

Evropský fond pro regionální rozvoj

59 743 148 Kč

56 491 323 Kč

Státní rozpočet

max. 10 542 909 Kč

max. 24 210 568 Kč

Méně rozvinuté regiony (MRR)

 • obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústeckochomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace

Přechodové regiony (PR)

 • obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů,
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Přímé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW; 
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
 • cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);
 • výdaje na nákup a pořízení dat;
 • penetrační testy související s pořízeným technickým bezpečnostním opatřením;
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických bezpečnostních opatření;
 • nákup vybudovaných komunikačních tras – optických vláken;
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systémů (zejména stavební úpravy serverovny  a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce);
 • daň z přidané hodnoty.

Nepřímé výdaje:

 • Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                                10. 11. 2022, 14:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                                      10. 11. 2022, 14:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                                     31. 12. 2027, 14:00
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:                              30. 6. 2029
 • Časová způsobilost výdajů:                                                            Od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: