Integrovaný regionální operační program

Kybernetická bezpečnost
 

Cíl programu:

Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v oblasti (§5 odst. 3 písm. a až l zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a rozsahu určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu

Kdo může žádat:

organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Podporována jsou technická bezpečnostní opatření:

 • fyzická bezpečnost;
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí;
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů;
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění;
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem;
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů;
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí;
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
 • aplikační bezpečnost;
 • kryptografické prostředky;
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací;
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Typ subjektu

Míra dotace

Méně rozvinuté regiony

75–100 %

Přechodové regiony

70–100 %

Celorepublikové projekty

66–100 %

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50 mil. Kč.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Přímé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku – HW;
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW; 
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW;
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
 • cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);
 • penetrační testy související s pořízeným technickým opatřením;
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření;
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systémů (zejména stavební úpravy serverovny3  a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce);
 • daň z přidané hodnoty.

Nepřímé výdaje:

 • Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje.

Specifika a omezení:

 • Méně rozvinutý region (MRR):
 • Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje
 • Přechodový region (PR)
 • Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.  V případě žadatele Středočeského kraje a jeho organizací je přípustné místo realizace hl. m. Praha.
 • Obec/obce na území celé České republiky

 

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                    16. 08. 2022
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                         16. 08. 2022
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                        28. 02. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:                   2. 12. 2025

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: