Integrovaný regionální operační program

5. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost

Cíl programu:

Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v oblasti (§5 odst. 3 písm. a až l zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a rozsahu určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Kdo může žádat:

organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů;

Podporované aktivity:

Podporována jsou technická bezpečnostní opatření:

 • fyzická bezpečnost;
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí;
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů;
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění;
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem;
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů;
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí;
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
 • aplikační bezpečnost;
 • kryptografické prostředky;
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací;
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

 

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Typ subjektu

Míra dotace

Celorepublikové projekty

66 – 100 %

 

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Přímé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku – HW;
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW; 
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW; 
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
 • cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);
 • penetrační testy související s pořízeným technickým opatřením;
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření;
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systémů (zejména stavební úpravy serverovny3  a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce);
 • daň z přidané hodnoty.

Nepřímé výdaje:

 • Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje.

Specifika a omezení:

 • Obec/obce na území celé České republiky

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                           16. 08. 2022
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                16. 08. 2022
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                               27. 07. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:        1. 12. 2026

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: