Integrovaný regionální operační program

Kybernetická bezpečnost
 

 

Cíl výzvy:

 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti informačních a komunikačních systémů veřejné správy zavedením technických opatření v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a prováděcími vyhláškami;
 • zabezpečení možnosti rychlé detekce a eliminace potenciálních bezpečnostních hrozeb.

Podporované aktivity:

 • fyzická bezpečnost,
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů,
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
 • aplikační bezpečnost,
 • kryptografické prostředky,
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Kdo může žádat:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 

Způsobilé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku – HW,
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW,
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření,
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systému (zejména stavební úpravy serverovny a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce).

Do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace pořízeného HW/SW a rovněž výdaje na nezbytně nutné přizpůsobení/konfiguraci/úpravy stávajících HW a SW prostředků z důvodu zajištění kompatibility s realizovanými bezpečnostními technickými opatřeními.

 

Alokace:

 • 3,72 mld. Kč

Míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši až do 85 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH bude blíže specifikována dle podmínek výzvy.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH bude blíže specifikována dle podmínek výzvy.

Termíny výzvy:

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:           2.Q 2022
 • Příjem žádostí:                                             termíny budou upřesněny

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: