Integrovaný regionální operační program

IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (MRR)

 

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Podporované aktivity:

 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy:
  • Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.

Vhodný žadatel:

 • obce, které mají více než 5000 obyvatel

Územní zaměření:

 • méně rozvinuté regiony (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK) – 75. Výzva
 • přechodové regiony (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK) – 76. výzva

Způsobilé výdaje:

 • přímé výdaje: musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů.
  • zpracování návrhu změny územního plánu, kterou se provede konverze územního plánu do jednotného standardu (provádí projektant) ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě; včetně úprav prováděných projektantem předpokládaných stavebním zákonem tak, aby návrh mohl být předložen zastupitelstvu k vydání;
  • zpracování úplného znění územního plánu po změně, v jednotném standardu (provádí projektant) ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě;
  • výdaje na tisk návrhu pro veřejné projednání a případná opakovaná veřejná projednání;
  • vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se bude zpracovávat (provádí osoba s příslušnou autorizací) a přímo souvisí s (jsou vyvolány) konverzí územního plánu do jednotného standardu;
  • Daň z přidané hodnoty.
 • nepřímé, paušální výdaje: výše je stanovena za pomoci paušální sazby a není potřeba je prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady.
  • dokumentace žádosti o podporu
  • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
  • administrativní kapacity a řízení projektu
  • poplatky
  • režijní, provozní a jiné náklady
  • publicita projektu
  • další náklady související s projektem

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady.

Alokace:

 • 117 647 059 Kč (75. výzva)
 • 714 285 714 Kč (76. výzva)

Výzva

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt

75.

Není stanovena

780 000 Kč

76.

Není stanovena

6 200 000 Kč

Míra podpory:

Typ území

EFRR

Státní rozpočet

Vlastní zdroje

žadatele

Méně rozvinuté regiony

85 %

0 %

15 %

Přechodové regiony

70 %

15 %

15 %


Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                        31. 1. 2023, 14:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                             28. 2. 2023, 14:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                            19. 12. 2025, 14:00
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu:                           31. 12. 2027

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: