Inovační vouchery

Program INOVAČNÍ VOUCHERY

 

 

Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt API

Oblast zaměření: Poradenské a expertní služby pro podporu inovačních aktivit MSP

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 

Kdo může žádat:

 • Podniky (malé a střední).
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy v souladu s principy územní dimenze, které budou konkrétně definovány v příslušné výzvě.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace v režimu de minimis.
 • Procentuální míra dotace je max. 75 % prokázaných způsobilých výdajů.
 • Procentuální míra dotace je max. 85 % prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha.
 • Dotace je poskytována ve výši 50 000 – 1 000 000 Kč

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj software, hardware, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu) optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

 

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel je oprávněn v této Výzvě předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ.
 • V rámci projektu nelze umožnit subdodávky od třetích stran ohledně hlavní náplně předmětu projektu. Předmět služby musí žadateli poskytnout pouze poskytovatel služby/dodavatel.

Termín výzvy:

Příjem plných žádostí:                      14. 7. 2020 - 31. 12. 2022

     

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: