Inovační vouchery

Program INOVAČNÍ VOUCHERY, OP TAK – III. výzva

Ochrana práv průmyslového vlastnictví

 

Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt API

Oblast zaměření: Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Cíl programu:

 • Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů,
 • registrace užitných vzorů,
 • registrace průmyslových vzorů,
 • registrace ochranných známek.

Žádost o podporu žadatel podává poté, co podal přihlášku vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví ČR a jiných mezinárodních a regionálních a národních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví). Ke dni podání žádosti o podporu nesmí být udělena ochranná známka, užitný vzor, nebo průmyslový vzor a nesmí být zveřejněna přihláška vynálezu na technické řešení, které je předmětem žádosti o podporu.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace v režimu de minimis.
 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

 

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Typ subjektu

EU podíl

Malý a střední podnik

75 %

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

75 %

 

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 500 000 Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Služby patentových zástupců.
 • Výdaje vzniklé po 1. 1. 2021.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí mít k datu podání žádosti o podporu potvrzenou přihlášku vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky u příslušného úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví ČR a jiných mezinárodních a regionálních a národních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví).
 • Žadatel musí mít k datu podání žádosti o podporu doložit smlouvu/objednávku s patentovým zástupcem.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, který nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení další výzvy:                                                 5. 3. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                             19. 3. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                            31. 12. 2025
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:                     30. 6. 2027

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: