OPST

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 
1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně
          Odůvodněné produktivní investice pro velké podniky


2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření pracovních míst


3. investice do výzkumu a inovací včetně investic do univerzit a veřejných výzkumných institucí a podpora přenosu pokročilých technologií


4. investice do zavádění technologií i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, do snižování emisí skleníkových plynů,
    4a) investice do obnovitelné energie v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001,   
          včetně kritérií udržitelnosti stanovených v této směrnici, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem
          snížení energetické chudoby;
    4b) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho
          infrastruktury;
    4c) Obnova a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového
          vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou napájeny výhradně z obnovitelných zdrojů energie


5. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení


6. investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, obnovy půdy a případně zelené infrastruktury a projektů obnovy s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“


7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací


8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků


9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání


10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání


11. technická pomoc


12. investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru místní dopravy


13. další činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění, včetně, je-li to řádně odůvodněné, infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší lidi, jak bude uvedeno PSÚT v souladu s článkem 7.