Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora rozvoje regionů 2023
Podpora obnovy a rozvoje venkova

 

Zaměření podpory: Podpora obnovy a rozvoje středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Příjemci: obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument2 . Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich částí:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna i více místních komunikací.

Přípustné změny povrchů:

Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelné pohromě,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.

Forma a výše podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Příjem žádostí: 2. 5. 2023 – 5. 6. 2023

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 11. 2024

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: