Výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP

07.10.2016 - Ke dni 6. 10. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 57. V rámci výzvy č. 56 jsou podporovány oblasti bez SVL.
Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 18. 11. 2016. Žádosti je možné předkládat do 14. 4. 2017 do 14:00.

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace.
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.  
Maximální výše celkových způsobilých: 20 000 000Kč

Míra vlastního spolufinancování je:
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  - 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  - 10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty – 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15 %
 
Podporovanými aktivitami jsou:
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 56
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 57


« Aktuality

Výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP

 

› | Výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz