Výzvy – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a IPRÚ- IROP

01.11.2016 - Ke dni 27. 10. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury předškolního vzdělávání v rámci ITI a IPRÚ.Tato podpora je směřována na území ITI v rámci výzvy č. 58. V rámci výzvy č. 59 jsou podporovány území s IPRÚ.
Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 10. 11. 2016. Žádosti je možné předkládat do 31. 10. 2022 do 14:00.
Oprávnění žadatelé:
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
- kraje
- organizace zřizované kraji
- organizace zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované obcemi
- organizace zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
Území realizace ITI
Území aglomerace vymezená ve schválené strategii Pražské, a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace, mimo území hlavního města Prahy.
Území realizace IPRÚ
Území aglomerací České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Zlín vymezené ve schválené strategii IPRÚ
Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých: není stanovena
Míra vlastního spolufinancování je:

  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  - 0 %
  • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %
  • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  - 10 %
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty – 5 %
  • Vysoké školy a výzkumné organizace – 5 %
  • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15 %
 
Podporovanými aktivitami jsou:
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 58
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 59


« Aktuality

Výzvy – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a IPRÚ- IROP

 

› | Výzvy – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a IPRÚ- IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz