Výzva –pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – OP Z

03.05.2016 - Ke dni 29. 4. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 47. V této výzvě stanovuje ŘO závazné podmínky pro vyhlašování výzev MAS na předkládání integrovaných projektů v území MAS.Výzvy MAS musí být v souladu s výzvou ŘO a s příslušnou SCLLD. 
Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2021 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,8 mld. Kč
 
Typy podporovaných projektů ve výzvách vyhlašovaných MAS

 1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
 
Oprávnění žadatelé ve výzvách vyhlašovaných MAS:
 • MAS
 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji, příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Poradenské a vzdělávací instituce
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Profesní podnikatelská sdružení
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení
 
Předpokládaná míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
Školy a školská zařízení – 0 %
Obce a jejich organizace – 5 %
Nestátní neziskové organizace – 0 %
Ostatní výše neuvedené – 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč, pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 6 000 000 Kč
 
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 47


« Aktuality

Výzva –pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – OP Z

 

› | Výzva –pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz