Výzva – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - IROP

19.05.2016 - Ke dni 30. 6. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 32 a 33 zaměřené na Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.Žádosti je možné podávat do 18. 11. 2016 do 14hod.
 
Typy podporovaných projektů

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.
 
 
Oprávnění žadatelé:
 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  - 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  - 10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých: 99 000 000Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ve vazbě na:
 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • rozšiřování kmenových kapacit škol pouze ve výzvě č. 33 – sociálně vyloučené lokality.
 
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 32
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 33 (SVL)


« Aktuality

Výzva – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - IROP

 

› | Výzva – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz