Výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IROP

07.12.2015 - Ke dni 4. 12. 2015 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Výzva č. 14 a 15 je zaměřená zvyšování kapacit zařízení v oblasti o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 15. V rámci výzvy č. 14 jsou podporovány oblasti bez SVL.

Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 4. 12. 2015. Žádosti je možné předkládat od 14. 12. 2015 do 22. 4. 2016 do 14:00.

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Míra vlastního spolufinancování je:
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy -  0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí -  10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství  - 5 %
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace – 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15%
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 750 000Kč. Maximální výše způsobilých 60 000 000 Kč.
Alokace výzvy č. 14 je cca 1 146mil.Kč.
Alokace výzvy č. 15 je cca 1 720mil.Kč.
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení:
 • mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně tedy mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
 • dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
 • služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 14
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 15


« Aktuality

Výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IROP

 

› | Výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz