VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL) JE OTEVŘENÁ

28.08.2017 - Dne 22. 8. 2017 byla otevřena výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Od tohoto data je také možné podávat žádosti o podporu.Jedná se o prioritní osu 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tato výzva se zaměřuje na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Výzva se orientuje nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě.

Aktivity mohou obce a kraje zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Výzva je průběžná, hodnocení bude jednokolové, způsob financování ex ante.
Alokace na výzvu je stanovena ve výši 250 mil. Kč. Minimální výše výdajů je 3 mil. Kč, maximální 50 mil. Kč.
Příjem žádostí bude probíhat do vyčerpání alokace či do rozhodnutí řídícího orgánu, nejpozději však do 29. 12. 2018.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-1


« Aktuality

VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL) JE OTEVŘENÁ

 

› | VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL) JE OTEVŘENÁ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz