Dokládání velikosti podniku – MSP

07.11.2019 - S platností od 17.10. se mění povinnost žadatelů o dotace v OP PIK k dokládání velikosti podniku. Při podání žádosti o podporu deklaruje žadatel v Prohlášení pouze plnění informační povinnosti dle zákona a vlastnickou strukturu mimo daňové ráje.Velikost firmy bude nutné doložit až před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čímž dochází ke snížení administrativní zátěže žadatelů. V rámci kontroly před podpisem Rozhodnutí je nutné ověřit údaje uvedené v Prohlášení aktiva, obrat a počet zaměstnanců. Tyto údaje musí být podloženy konkrétními dokumenty (finanční výkazy, daňová přiznání a jejich přílohy, přílohy k účetním závěrkám aj.) a musí být doloženy za všechny subjekty uvedené v Prohlášení a za všechna účetní období. Prověřují se možné vazby na zahraniční subjekty či osoby. Rovněž je vhodné připojit grafickou podobu vlastnické struktury žadatele.
Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, zkoumají se zároveň partnerské a spojenecké vztahy s jinými podniky, ale i propojení přes fyzické osoby. Údaje za partnerský podnik (vlastní 25-50% základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele) se započítávají příslušným %, údaje za spojenecký podnik (vlastní více než 50% základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele) se započítávají vždy ze 100%. Zároveň se zkoumá propojení přes fyzickou osobu. Pokud se jedná o FO nevykonávající hospodářskou činnost, musí existovat vztah nad 50% (propojení) a zároveň subjekty musí působit na stejném nebo navazujícím trhu. Pokud FO vykonává hospodářskou činnost, použijí se stejná ustanovení pro partnerské a spojené podniky. Také pronájem nemovitostí, bytů či nebytových prostor je považován za hospodářskou činnost. Nutné je také posuzovat příbuzenské vazby a společné jednání fyzických osob (pak je nutné jednotlivé podíly sčítat). Samostatnou kapitolu pak tvoří změna statusu MSP.
V současné době stále probíhají audity zaměřené na kontrolu MSP, které ověřují deklarovaný status MSP. Kvůli vyšší chybovosti v této oblasti byly ze strany Evropské komise v roce 2018 pozastaveny platby, certifikace pro dotace z OP PIK byla obnovena letos v říjnu.  Problematice správného stanovení velikosti podniku je tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost již při podání žádosti o podporu. Zamezí se tak administrativním průtahům při doplňování chybějících informací i případnému krácení či zamítnutí dotace při chybném nastavení velikosti podniku již při přípravě žádosti o podporu.


« Aktuality

Dokládání velikosti podniku – MSP

 

› | Dokládání velikosti podniku – MSP

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz