DNES ZAPOČAL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO DVOU VÝZEV VYHLÁŠENÝCH V BŘEZNU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

04.04.2017 - Dnes 3. 4. 2017 bylo zpřístupněno podávání žádostí o podporu v systému IS KP14+ ve dvou výzvách v rámci Operačního programu Životní prostředí, které byly vyhlášeny v březnu 2017.Výzva č. 65 v oblasti Průzkumné práce, sanace kontaminovaných lokalit
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Druh výzvy: kolová

Podporované aktivity:  
1) Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C, dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
2) Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií. 

Oprávnění žadatelé:     
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti,  družstva a fyzické osoby podnikající.

Příjem žádostí: 3.4.2017 - 30.6.2017
Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu) je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 5. 2017.
 
Výzva č. 77 v oblasti Inventarizace kontaminovaných lokalit
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Druh výzvy: průběžná

Podporované aktivity: Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.

Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace MŽP

Příjem žádostí: 3.4.2017 - 30.8.2017
Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu) je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 6. 2017.
 


« Aktuality

DNES ZAPOČAL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO DVOU VÝZEV VYHLÁŠENÝCH V BŘEZNU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

› | DNES ZAPOČAL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO DVOU VÝZEV VYHLÁŠENÝCH V BŘEZNU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz