Čerpání finančních prostředků na sociální bydlení

20.08.2018 - Obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace mohou do 18. 9. 2018 žádat o podporu na sociální bydleníz Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“ v rámci kolových výzev č. 79 „Sociální bydlení II.“ a č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“.
Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev.
Významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Stav alokace výzvy č. 80 k 13. 8. 2018: Zbývající alokace výzvy (pouze alokace EU) činí 176 475 433,-Kč. Předložené žádosti o podporu (vč. vyřazených) představují 88 % alokace výzvy, což je 1 228 999 543,-Kč. K tomuto datu bylo předloženo 149 žádostí, z toho jedna žádost byla stažena. V procesu hodnocení se tedy nachází 148 žádostí.
Stav alokace výzvy č. 79 k 13. 8. 2018: Zbývající alokace výzvy (pouze alokace EU) činí 600 000 000,-Kč, což představuje celkovou alokaci EU. Předložené žádosti o podporu (vč. vyřazených) činí 33 % této alokace. K tomuto datu bylo předložené pouze 27 žádostí o podporu.
Odkaz na výzvy:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-79-Socialni-bydleni-II
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialne-vyloucene


« Aktuality

Čerpání finančních prostředků na sociální bydlení

 

› | Čerpání finančních prostředků na sociální bydlení

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz