Technologická agentura ČR

SIGMA - DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ


Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

SIGMA – dílčí cíl 3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.
 • Každý návrh projektu musí mít své jádro v SHUV a dále naplnit zaměření veřejné soutěže:

1. ODOLNOST SPOLEČNOSTI

 Z této oblasti byla vybrána tato podtémata:

 • Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií.
 • Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost.
 • Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky.
 • Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám.
 • Cirkulární ekonomika – celospolečenské souvislosti

2. VZDĚLÁVÁNÍ A UPLATNĚNÍ

Z této oblasti byla vybrána tato podtémata:

 • Digitální vzdělávání.
 • Otevření IT oborů ženám.
 • Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol.
 • Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase.

3. UDRŽITELNOST

Z této oblasti byla vybrána tato podtémata::

 • Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities.
 • Progresivní design.
 • Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje.
 • Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba.
 • Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech.
 • Uchazeči si v návrhu projektu zvolí právě jedno hlavní téma a dále jedno podtéma ze zvoleného hlavního tématu.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 12 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

100 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady,
 • subdodávky,
 • nepřímé a ostatní přímé náklady.

 

Specifika a omezení:

 • Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky.

 

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                   26. 10. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí:                        27. 10. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí:                       14. 12. 2022
Datum zahájení řešení projektu:                       červen 2023 – září 2023
Nejzazší termín ukončení řešení projektu:         listopad 2026

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: