Státní fond podpory investic

Regenerace sídlišť

 

Příjemci:

Obec

Zaměření podpory:

Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Typové aktivity:

 • výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavba protihlukových stěn,
 • výstavba nebo rekonstrukce odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu
  a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • oprava či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizace místních protipovodňových opatření,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úprava veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů
  a zatravněním.

Míra podpory: 50 % (max. 6 milionů Kč na projekt/etapu)

Možnost kombinace dotace s úvěrem (součet výše úvěru a dotace může činit maximálně 90 % uznatelných nákladů projektu/etapy).

 

 

Mám zájem o bližší informace: