Státní fond dopravní infrastruktury

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou


Příjemci:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR);
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC);
 • Vlastník nebo provozovatel regionální dráhy;
 • Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje;
 • Obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Zaměření podpory:
Zaměření na výstavbu, modernizaci, opravu, rekonstrukci pozemních komunikací následujících kategorií:

 • místní komunikace
 • veřejně přístupná účelová komunikace

V místech, kde stavební objekty těchto pozemních komunikací mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.


Typové aktivity:

 • výstavba – vybudování zcela nového Objektu mimoúrovňového křížení v souladu
  s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – investiční Akce;
 • oprava – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava Objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm
  u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – neinvestiční Akce;
 • modernizace – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel dle § 2 odst. 1 zákona o SFDI. Za modernizaci
  lze u tohoto Příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního Objektu v souladu
  s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – investiční Akce;
 • rekonstrukce – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel – investiční akce.


Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 9/2021

Míra podpory:

 • až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení
  s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
 • až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

     

 

Mám zájem o bližší informace: