Státní fond dopravní infrastruktury

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků


Příjemci:

 • obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část)
   

Zaměření podpory:
Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.


Typové aktivity:

Akce oblast I   
a) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo           
b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace Akcí:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce oblast I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

Akce oblast II

A) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru 
             a) na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo           
             b) na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn
             smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou
             průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace Akcí:  

 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015 – 120 – TN/3, v platném znění (dále jen „TKP“) (splnění TKP musí být doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy
  ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky
  č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;

B) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

 • úprava vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace atd.);
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce
  (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 81, schváleno MD ČR č. j. 122/2015-120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 217, schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012);
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů
  pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 9/2021

Míra podpory: 85%

     

Mám zájem o bližší informace: