Operační program životní prostředí (OPŽP)

Výzva č. 14 - 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

 

Příjemci: Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob

Zaměření podpory:

  • Třídění a dotřiďování odpadů.

Typové aktivity:

  • Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů – výstavba/modernizace třídících a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů. (opatření 1.5.6)
  • Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů – výstavba/modernizace odpadových bioplynových stanic. (opatření 1.5.9)
  • Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady. (opatření 1.5.11)

 

Alokace: 500 mil. Kč

Míra podpory: max. 85 % celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 7.9.-30.12.2022

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace: 31.12.2029

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: