Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

 

Oblast zaměření:       využívání obnovitelných zdrojů energie

Cíl programu:

Program je zaměřen na efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Kdo může žádat:

 • Zejména malé a střední podniky.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných CZ-NACE.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora solárních termických systémů,
 • podpora solárních elektráren,
 • podpora malých vodních elektráren,
 • podpora větrných elektráren,
 • podpora tepelných čerpadel,
 • podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení a formou instalace vzdáleného zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla mimo areál stávající bioplynové stanice včetně výstavby bioplynovodu,
 • podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat) a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu,
 • podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení,
 • podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě,
 • podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • inženýrská činnost,
 • projektová dokumentace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

 

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  cca ½ r. 2022

 

Mám zájem o bližší informace: