Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Program NEMOVITOSTI, OP PIK – VI. výzva – POMOC PO TORNÁDU

 

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oblast zaměření:          Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností.
   

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Aktivita a – Projekt obnovy podnikatelského objektu, realizace projektu představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu, a je určena na podporu obnovy podnikatelské činnosti.
 • Aktivita b – Projekt rozšíření podnikatelského objektu, realizací projektu dojde k rekonstrukci a výraznému rozšíření technicky (nikoliv výhradně dispozičně) zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

 

Kdo může žádat:

 • malý a střední podnik, který prokáže vlastnická práva k nemovitosti,
 • je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
 • je registrován jako poplatník daně z příjmů a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období,
 • nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy ani vůči svým zaměstnancům,
 • nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
 • není v likvidaci, konkurzu, insolvenčním řízení apod.,
 • plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb.,
 • má zapsány skutečné majitele dle § 14 odst. 3, písm. e) bod 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Aktivita a – Dotace poskytnutá příjemci na kompenzaci škod představuje souhrnnou částku vypočtenou jako součet celkových škod na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem a ponížených o relevantní pojistná plnění a všechny ostatní platby obdržené jako náhrada škody (škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do celkových způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %).
 • Aktivita b – max. výše podpory: malý podnik 45%, střední podnik 35% ze způsobilých výdajů,
 • dotace 1 mil. – 35 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • Aktivita a: Způsobilými výdaji jsou náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou. Tyto škody budou zahrnovat škody na nemovitém majetku. Výpočet škody na majetku vychází z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty daného majetku před pohromou. Jeho výsledek nesmí přesáhnout výši nákladů na opravu nebo částku, o níž se v důsledku pohromy snížila reálná tržní hodnota majetku, tj. rozdíl mezi hodnotou majetku bezprostředně před vznikem pohromy a bezprostředně po ní.
 • Aktivita b: úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Specifika a omezení:

 • Jedná se výhradně o podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021.
 • Místo realizace může být pouze jedno na jeden projekt. Každý žadatel (1 IČ) může předložit maximálně 2 projekty.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.
 • Realizací projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu.
 • V rámci Projektu rekonstrukce objektu (aktivita b) je možné zařadit mezi ZV projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 200 % původního stavu objektu (minimálně o 20 %), který je předmětem Projektu.
 • Maximální výše ZV na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 10 000,- Kč / 1 m3 obestavěného prostoru.
 • Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/ potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje je 31. 12. 2022.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.

Termín VI. výzvy / uzávěrky:
Výzva:                                                   průběžná
Vyhlášení výzvy:                                   2. srpna 2021
Příjem plných žádostí:                          16. srpna 2021 – 31. prosince 2021 (aktivita a)
                                                            ​​​​​​  16. srpna 2021 – 29. října 2021 (aktivita b)
Alokace na výzvu:                                 500 mil. Kč (z toho 400 mil Kč na aktivitu a)

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: