Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK, 
OP PIK – V. Výzva

Poskytovatel:               MPO, zprostředkující subjekt API
Oblast zaměření:          podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje


Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora aktivit, jejichž hlavní náplní budou investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

 

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky (MSP) s místem realizace na území ČR mimo hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).


Jaké aktivity lze podpořit:

 • Podpora digitální transformace firmy - jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie - pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
 • Vnitropodniková konektivita - zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).
 • Kybernetická bezpečnost - nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability. Podporována je také systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti, včetně např. pořízení distribuované decentralizované databáze typu blockchain.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 20 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Forma: nevratná dotace.
 • Míra podpory:
  • pr regiony Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko činí míra podpory 35 / 45 % pr střední / malé podniky,
  • pr Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod činí míra podpory 30 / 40 % pr střední / malé podniky,
 • Předpokládaná dotace 1 – 10 mil. Kč.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu.
 • Náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu
 • Poradenské služby poskytnuté externími poradci.
 • Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service - SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků. Nezpůsobilé náklady jsou takzvané náklady příštích období, jako jsou předplacené služby SW provozní podpory.

 

Předpokládané termíny V. výzvy / uzávěrky

Výzva:                                                    průběžná

Vyhlášení výzvy:                                    28. června 2021

Zahájení příjmu žádostí:                       2. září 2021

Ukončení příjmu žádostí:                      11. října 2021

Alokace na výzvu:                                 300 mil. Kč

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: