Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Program INOVACE, OP PIK – IX. Výzva - předběžné

Poskytovatel:               MPO, zprostředkující subjekt API

Oblast zaměření:        podpora zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby

Cíl programu:

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů (VI. řádu a vyšší).

 

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky. Velké podniky nebudou v rámci VIII. výzvy podporovány (kromě projektů v oblasti životního prostředí).
 • Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ-NACE: C 10 (kromě C 10.91), 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1. Mimo CZ-NACE 19.10, 20.60.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).
 • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).


Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje.
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra dotace 25% / 35% / 45% (velký / střední / malý podnik).
 • Dotace je poskytována ve výši 1 – 75 mil. Kč.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek pouze do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví).
 • Neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci).
 • Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie.
 • Náklady jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp apod.).
 • V případě podpory poskytnuté velkým podnikům na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, který nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt.
 • Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

 

 

Předběžné termíny IX. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                   průběžná

Vyhlášení výzvy:                                     28. května 2021

Příjem plných žádostí:                             15. června 2021

Ukončení příjmu žádostí:                         30. září 2021

Alokace na výzvu:                              1 mld. Kč

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: