Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Program POTENCIÁL, OP PIK – VIII. Výzva

Poskytovatel:               MPO, zprostředkující subjekt API
Oblast zaměření:          podpora zakládání a rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací


Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.


Kdo může žádat:

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).
 • V rámci jedné výzvy je možné předložit pouze 1 žádost na 1 IČ.
 • Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ-NACE:  C 10, 13 – 33; E 38.32.


Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.


Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.


Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.


Specifika a omezení:

 • Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků lze poskytnout pouze za předpokladu:
  • 1. projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);
  • 2. hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 (projekty přímé spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí) činí 10 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu. Součástí minimální investice mohou být pouze náklady, které jsou způsobilými investičními výdaji v rámci Výzvy.
 • Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 • Náklady na novostavbu a technické zhodnocení max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na nehmotný majetek max. 50 % způsobilých investičních výdajů.
 • Pokud není majetek využíván zcela pro účely projektu, je za způsobilý výdaj možné považovat pouze alikvotní část pořizovací ceny.

Termíny VIII. Výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                    kolová
Vyhlášení výzvy:                                      27. května 2021
Příjem žádostí:                                        14. června 2021
Ukončení příjmu žádostí:                          26. srpna 2021
Alokace na výzvu:                                   1 mld. Kč (min. 600 mil Kč pro MSP)

 

 

Mám zájem o bližší informace: